אאא

הספקים ומשכירי הנכסים הצביעו בעד ההסדר שהציעה להם רשת מגה. 95 ספקים גדולים הצביעו ו-88 מהם תמכו. מדובר בספקים המהווים כ-92.6% מכלל המשתתפים בהצבעה, שסכום נשייתם מסתכם ב- 618,905,400 ש"ח, שהם כ- 91% מסכום הנשייה של כלל המשתתפים בהצבעה.

מגה תגיש מחר את התוצאות לשופט המשפט המחוזי בלוד אילן שילה שייקיים דיון בהסדר. בשעה הקרובה צפויה אסיפת נושים של הבנקים ועל פי ההערכות ייתנו את הסכמתם להסדר.

התנגדו להסדר 6 ספקים (כאשר 4 מהם רשמו כי הם בעד אך בכפוף לערבויות ובטחונות ולכן סווגו כמתנגדים), המהווים כ- 6.3% מכלל המשתתפים בהצבעה, שסכום נשייתם מסתכם ב- 60,991,031 ש"ח, המהווה כ- 8.95% מסכום הנשייה של כלל המשתתפים בהצבעה.

ספק אחד נמנע.

ספקים קטנים

מתוך 154 ספקים קטנים שהצביעו. תמכו בהסדר כל הספקים שהצביעו (100%).

סכום הנשייה של כלל הספקים הקטנים שהצביעו עומד על כ- 39,177,255 ש"ח.

גם בקרב משכירי הנכסים היה רוב להסדר. סה"כ 163 משכירי נכסים הצביעו (כאשר משכיר שיש לו יותר מנכס אחד נחשב כמי שהצביע בנפרד לכל אחד מנכסיו).

המשכירים הצביעו ביחס ל- 3 חלופות: א'- ביחס לתשלום חודש בחודשו; ב'- ביחס להפחתה של 5% מדמי השכירות לשנתיים; ג'- ביחס להפחתה של חודש וחצי מדמי השכירות.

להלן הפילוח ביחס לכל אחת מהחלופות הנ"ל (יחד עם רבוע נדל"ן ובנטרול רבוע נדל"ן).