אאא

"חורבן הדת ממש ומכשילין בחשש איסור אשת איש ומרבים ממזרים בישראל", כך מזהיר ראב"ד 'העדה החרדית' הגאון רבי משה שטרנבוך מפני "הסכם נישואין" שהחלו לעורך בארה"ב הנותן עלינות לאישה על פני הבעל במקרה של גירושין.

בשנים האחרונות, בניסיון לפתור את בעיית העגונות, כאשר יש גברים הבוחרים שלא לגרש את נשותיהן ומותירים אותן עגונות במשך שנים רבות, היה מי שהציע שיחתמו על "הסכם נישואין" בו הבעל מתחייב שאם ביום מן הימים האישה תחליט להתגרש והבעל יסרב, הוא יחוייב לתת לשלם מזונות עבורה בסך אלף חמש מאות דולר לחודש.

ארגוני הנשים למיניהם ששו על הרעיון וכך גם היו רבנים שנטו להתיר הסכם זה, בהם "הסתדרות הרבנים בארה"ב", אולם גדולי הפוסקים יצאו חוצץ כנגד הרעיון ודעתם היא שיש בכך משום כפיית גט על אף ההסכם.

בימים אלו מתפרסם מכתבו של הגאון רבי משה שטרנבוך, ראב"ד "העדה החרדית", אשר בו הוא יוצא חוצץ כנגד ההסכם המדובר משום 'גט מעושה'.

בראשית דבריו כותב הגר"מ שטרנבוך כי "הביאו לפני הסכם קודם נישואין שתיקנו הסתדרות הרבנים בארה"ב, שעניינו שהאדם לפני שמתחתן, עושה הסכם שבו הוא מתחייב לאשתו שאם תיפרד ממנו מאיזה סיבה שהיא והבי"ד לא ייעצו לה לחזור לבעלה, אזי הוא מתחייב לשלם לה מזונות עבורה בזמן שהיא פרודה ממנו בסך מאה וחמישים דולר כל יום, ומסכים להתחייב כן אפי' אם יהיה לאשה איזה הכנסה ואינה זקוקה שיתן לה מזונות.

"ולדעתם מצאו בזה תקנה שהבעל לא יוכל לעגן אשתו, דכיון שהבעל התחייב שאם תיפרד ממנו הוא חייב לה מזונות בסך מאה חמישים דולר כל יום, אזי אם תיפרד ממנו יכופו הבעל לקיים התחייבותו, והבעל כיון שלא ירצה ליתן לה סכום רב כל כל בע"כ יאלץ להסכים ליתן גט לאשתו. ושמעתי שאיזה רבנים מפורסמים מכאן ג"כ נצטרפו להתיר לעשות הסכם קודם נישואין זה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

לאחר דיון הלכתי נרחב בתשובה ההלכתית המתפרסת על פני חמישה עמודים, מוסיף הגר"מ שטרנבוך שיש בכך גם משום 'פרצה', כי על ידי הסכם קודם נישואין זה תוכל האישה לאלץ בעלה לגרשה שלא בצדק.

"ותקנה זו איננה מביאה תועלת אלא לאותם מעט נשים שבעליהן מעגנן שלא כדין, אבל מאידך גיסא יגרום להרס חיי אישות בישראל, שהרי עד עתה אם הבעל לא רצה לגרשה אירע הרבה פעמים שכדי לא להישאר עגונה הסכימה האשה להשלים עמו, אבל מעתה ע"י הסכם קודם נישואין זה תוכל האשה לאלץ בעלה לגרשה, והיאך נעיז פנינו לתקן תקנה חדשה שעלול לקעקע האישות בישראל. ואם רבינו גרשום תיקן חרם שלא לגרש אשה בעל כרחה כדי שלא יתרבו גירושין בישראל, כ"ש שאין לנו לתקן תקנה חדשה שיגרום ריבוי גירושין", כותב הראב"ד.

הראב"ד ממשיך וכותב, שאף שלמראית עין הסכם זה כפוף לכאורה להוראות בית הדין מכל מקום אין זה אלא מסווה בלבד.

את דבריו חותם הגר"מ שטרנבוך באמירה חריפה וכותב "הנני קורא לגדולי תורה כאן ובארה"ב לעמוד בפרץ למחות נגד מתקני הסכם קודם נישואין שלא יתפשט תקנתם רח"ל, כי שטר הסכם נישואין זה אינו תקנה אלא תקלה, שהוא חורבן הדת ממש ומכשילין בחשש איסור אשת איש ומרבים ממזרים בישראל".