אאא

חדי עין שמו לב לאחרונה שמרן הגר"ח קנייבסקי אינו אומר "שבת שלום" למתפללים שמגיעים אליו לאחר מנחה בשבת. בעלון דברי שי"ח מובא כי ביררו את הדברים אצל מרן הגר"ח וביאר שר התורה שהיות ובזמן שלאחר מנחה גדולה נפטרו ג' צדיקים מן העולם - יוסף הצדיק, משה רבינו ודוד המלך - וכפי שמובא בפוסקים שזה הטעם שאומרים בשבת במנחה "צדקתך" להצדיק עלינו את הדין במיתתם, מובא גם בפוסקים שיש נוהגים שלא לשיר זמירות שבת בסעודה שלישית מטעם זה, ושלא להשיב "שבת שלום" כמו שאין אומרים שלום בשעת אבילות.

סיפור נוסף מובא בעלון התורני לפיו, בשנים האחרונות הבחינו מתפללי בית מדרשו של מרן הגר"ח בתופעה די מעניינת, כאשר מידי שבת וחג מקבל שר התורה את העליה החשובה כנהוג, עליית שלישי, או מפטיר, או חזק, כל שבת ומנהגה, אך בפרשת שופטים עולה משום מה מרן לעליית שביעי.

על פי העלון, ההסבר לכך נעוץ למעלה מיובל שנים לאחור כאשר מרן הגר"ח, כשהיה נער צעיר, זכה לחבר את חיבורו הראשון על 'עגלה ערופה', הנקרא 'נחל איתן', ובו כתב בעיון ובקיאות על דיני והלכות עגלה ערופה, אימתי בא, היכן נערפת ועל ידי מי ובאלו אופנים. חיבור זה עבר את שבט ביקורתו של מורו ורבו מרן בעל החזון איש זללה"ה, ששיבח מאוד את הדברים.

כשהגיעו לפרשת שופטים נתן הגבאי במניין הפרטי של מרן החזון איש את עליית השביעי למרן הגר"ח בו עוסקים בענייני עגלה ערופה, והחזון איש זצ"ל מאוד נהנה מכך. "וכבר ידוע מה שכתבו בכמה ספרים שיש רמז למי שמקבל עליה בתורה שהחלק בו קוראים לו בתורה נוגע אליו, ולכן גם בשנים האחרונות רמז מרן לבני ביתו שישמח לעלות לתורה לעליית שביעי, ואכן החל להיות מנהג זה", נכתב בעלון התורני.