אאא

הרב משה יהודה שניידר החברותא של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן, מתאר ומספר על עשרת ימי תשובה במחיצתו של מרן.

בין היתר מספר הרב שניידר, כי תלמידי ארחות תורה שמעו מראש הישיבה שיעור על מסכת מכות, ובתום השיעור שאלו איזה קבלה כדאי לקבל ליום הכיפורים? מרן חשב ואמר כי "באמת בני ישיבה צריכין לקבל על עצמם "שמירת הדיבור" אך למעשה זה דבר שקשה לקיימו".

עוד מספר הרב שניידר על ברכת ה"שנה טובה" ששיגר מרן לפני ראש השנה לתושבי לייקווד, על ידי הגאון רבי ירוחם אולשין מראשי הישיבה שם, והדגיש הגראי"ל שאין זה מיועד רק "לבני תורה" אלא "לכל יהודי לייקווד".

הרב שניידר מציין כי לאחרונה נכנס אצל מרן אחד מחשוב העיר לייקווד, ואמר שהוא "מעיר התורה" לייקווד, שאל אותו הגראי"ל  "במה מתבטא שזה "עיר התורה" וכי כל א' שם יודע ש"ס?!"

לסיום כותב הרב שניידר, כי מרן ראש הישיבה אומר שיש דבר אחד שלא השתנה מימות התנאים והאמוראים, והוא "הבל פיהם של תינוקות של בית רבן" שנשאר אותו הדבר אלפי שנים, שכוחן גדול ביותר כמבואר בחז"ל.

וכמה פעמים אמר הגראי"ל לגאון רבי אלחנן ויסבורד ראש רשת הכוללים יששכר באוהליך, עצה לסייעתא דשמיא להשיג כסף לאברכים היקרים ומשפחותיהם המשוועים לפת לחם, שיתפללו תינוקות של בית רבן ויאמרו כמה פרקי תהלים עמהם. ופעם סיפר לו הגראי"ל את המעשה עם הגאון הצדיק רבי אליהו דושניצר זצ"ל משגיח בישיבת לומז'ה בפתח תקווה, שהיה צריך למכור פרדס שנשאר לו מירושה, ולא הצליח למכרו, וביקש מהגאון הצדיק רבי שלום שבדרון זצ"ל שיאמרו עבורו הילדים בירושלים תהלים, ומיד אחרי שהתפללו הצליח למכור את הפרדס.