הראב"ד הגר"מ שטרנבוך
הראב"ד הגר"מ שטרנבוך (צילום: קובי כץ)

הגאון רבי משה שטרנבוך, ראב"ד 'העדה החרדית', נשא הבוקר (חמישי) דברים חריפים בפני תלמידי הישיבה שבנשיאותו ובין היתר התייחס למצב הקשה השורר בארץ על רקע גל הפיגועים.

"הנה השנה בתקופת סוכות נתרבו הרציחות בעיה"ק רח"ל, ובוודאי אותם קומץ אנשים שעולים להר הבית יתנו את הדין על כך, כי הם גורמים להסתת הישמעאלים להרוג בנו", אמר הראב"ד לתלמידים, "ומה עוד, שהם גורמים שהמלחמה נגד הישמעאלים תהיה "מלחמת דת", שהרי הר הבית הוא מקום קדוש אצלם, והמלחמה נגד הר הבית הוא מלחמה על דתם, וזה מעמיד אותנו בסכנה גדולה, שרבים מהישמעאלים מוכנים למסור נפשם על דתם ולהזיק ולרצוח בנו רח"ל עבור זה".

הגר"מ שטרנבוך המשיך ואמר כי "ומה מאוד טחו עיניהם של אנשי השלטון בארץ ישראל מראות, שהם מסייעים להם ומעמידים אלפי אנשי צבא שיגנו עליהם כדי להבטיח שלא יאונה להם כל רע, ואינם משימים אל ליבם שהם אלו שגורמים לכל ההסתה הנוראה שנתגברה מצד הישמעאלים לרצוח בנו ה"י, וכמה וכמה קרבנות כבר נגרמו לדאבוננו כתוצאה מזה".

"לפני כמה שנים עוד התירו להעמיד בסמוך לפתח הר הבית כעין אוהל ובו שומר שהסביר לעוברים ושבים שכאן זהו הכניסה להר הבית, ועליהם להיזהר לא להיכנס להר הבית, והיו שנזהרו לא להיכנס והיו כאלו שלא נזהרו, ועכ"פ המקום היה שמור ואנחנו מצידנו עשינו את שלנו, אבל היום תחת שיעמידו שמירה מחוץ להר הבית שלא ייכנסו לשם, הרשעים הללו מעמידים שומרים בתוך הר הבית לשמור על הנכנסים שלא יאונה להם כל רע, והרי הם מסכנים את קיום כל כלל ישראל בארץ ובגולה", תקף הראב"ד.

הראב"ד המשיך ואמר כי "וכבר גדרו הקדמונים שבזמן הזה אין שום היתר כלל להיכנס להר הבית בשום פנים ואופן, והוא איסור חמור מאוד, וכבר כתב המהרי"ל שאנו עתידים ליתן את הדין אם איננו מוחים ומונעים בזמנינו את כניסת הזרים למקום המקדש, ואיך נוכל לשתוק בשעה כזאת שהם מרגיזים את הקב"ה ומטמאים את מקום שכינת עוזו.

"והלוואי שיימצא בזמנינו מי שישכור שומרים שיעמדו בכניסה להר הבית ויודיעו לעוברים ושבים שמכאן והילך אסור להיכנס עפ"י דין תורה, ובזה נקיים את התפקיד המוטל עלינו לשמור את הר הבית כפי מיעוט יכולתינו, וימנעו בזה סכנה מכל בית ישראל, ועי"ז נזכה שיבנה בית המקדש במהרה, ויחזרו כוהנים לעבודתם ולווים לשירם ולזמרם וישראל לנוויהם, אמן".