גדולי ישראל: לקרוא תהילים בחיידרים
(צילום: משה גולדשטיין)

מועצת גדולי התורה של "אגודת ישראל" מפרסמת הערב (שלישי) קריאה מיוחדת לציבור להתחזק בלימוד תורה ובתפילות, זאת לאור גל הפיגועים בישראל.

"אירועים קשים פוקדים את בית ישראל בארץ ישראל, כאשר משנאים מרימים ראש, מסיתים ומעלילים ומבקשים לפגוע ביהודים באשר הם יהודים, בדרכים אכזריות וברוע לב; וכבר חללים הפילו הי"ד, ורבים נפצעו ישלח להם השי"ת רפואה שלימה במהרה מן השמים" נכתב בקריאה.

"עם ישראל שם בד' מבטחו שיגן ויושיע מכל צרה וצוקה, אך כאשר 'עת צרה היא ליעקב', וצרו צעדים מלכת בחוצות ואף בחדרים אימה - אין לנו שיור רק התורה הזו, ונשוב ונקיים בעצמנו מאמר הכתוב (ישעיהו כ"ו, כ): "לך עמי בוא בחדריך וסגר דלתיך בעדך", וכפירש"י הקד': בא בחדריך – "בבתי כנסיות ובתי מדרשות. ד"א התבונן על מעשיך בחדרי לבך".

"לרגל המצב הננו בזה בקריאה לאחינו כל בית ישראל להתחזק בלימוד התורה הקד', לשפר המעשים, ולהרבות כל אחד במקומו בתפילה. "תולעת יעקב אין כוחה אלא בפה" – להתפלל ולהעתיר לפני שוכן מרומים, להודות לו על טובו ורוב חסדיו שעזרונו עד הנה, ולבקש על העתיד, אל יעזבנו ואל יטשנו, ולא ישמעו שוד ושבר, צרה או צוקה בגבולנו".

"עוד זאת הננו קוראים לראשי ומנהלי בתי החינוך לתשב"ר בארץ ובחו"ל, לקיים עם תלמידיהם במרוכז, כל אחד במקומו, תפילת רבים, ויאמרו היום יום רביעי בשעה 12.00 בצהרים פרקי תהילים בתחינה לה' יתברך להשבית אויב ומתנקם שיפר עצת אויבים ומשטינים ולא יוכלו להרע לשום בר ישראל. וזכות הבל פיהם של תשב"ר שלא חטאו תעמוד לכל כלל ישראל".

"והבורא יתברך ברחמיו, יפרוש סוכת שלומו על כל ישראל – ואך טוב וחסד ירדפונו כל הימים, והשי"ת ישמע שוועתנו ויקבל תפילותינו לרחמים ולרצון, ויחיש לגאלנו בב"א" מסתיימת קריאת המועצת.