אאא

גל הפיגועים הקשה הפוקד את ערי הארץ והמצב הביטחוני הרעוע בישראל גורם לכלל היהודים בתפוצות להתאחד בתפילה יחד עם העם היושב בציון.

חברי מועצת גדולי התורה של "אגודת ישראל" באמריקה פרסמו מכתב תמיכה וחיזוק בו הם קוראים לכלל ישראל בארץ ובתפוצות להתפלל ולומר פרקי תהילים בתחינה ליושב במרומים שיאמר לצרותינו די.

במכתב אותו פרסמו חברי מועצת גדולי התורה בארה"ב נאמר: "השעה היא עת צרה ליעקב. דם ישראל נשפך כמים וזדים ארורים נשאו ראש בפלטרין של מלך לאמר על עם ה' לכו ונכחידם מגוי, היו לא תהיה. עינינו נשואות למרום ומייחלים לאבינו שבשמים בלב קרוע ומורתח, אל תחרש ואל תשקוט אל".

"אמנם עלינו החובה מוטלת לשוב אליו יתברך באמת ובלב שלם ולקיים בעצמינו תשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה", כותבים חברי 'המועצת' וקוראים: "הננו קוראים לאחינו בני ישראל להתאסף למחר ביום חמישי, ב' מרחשון, כל ציבור בבית הכנסת שלו, ולהרבות בתפילה, וגם בכל יום להוסיף מזמורי תהלים ובקשת תחנונים אחר תפילת שחרית ומנחה. וכל אחד יעשה חשבון הנפש בענייני יראת שמים ותיקון המעשים והמדות, ולב יודע מרת נפשו".

חברי 'המועצת' ממשיכים בקריאה אל בני התורה: "ובני הישיבות ואברכי הכוללים יתחזקו בשקידת התורה ויוסיפו חיל וחשק בלימודם, ודבר ה' יאיר עינינו וישמח לבנו. ויהי רצון שיקויים בנו ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דורשיך ה'. והקדוש ברוך הוא יוציאנו מצרה לרוחה ומאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה בעגלא ובזמן קריב".