אאא

הבוקר (רביעי) ניגש מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי לפני העמוד בתפילת שחרית בבית המדרש "לדרמן" הסמוך לביתו ברחוב רשב"ם בבני ברק, לרגל יום ההילולא של דודו מרן החזון איש זיע"א.

לאחר התפילה מסר מרן הגר"ח שיעור לעילוי נשמתו בסוגיית מלחמת מצווה וכן התייחס לכך שהתורה היא זו שמגינה ומצילה מכל הגויים.

"כיכר השבת" מגיש את השיעור המלא של מרן שר התורה: 

"ברמב"ם סוף הלכות שמיטה ויובל כתוב שבני לוי לא עורכין מלחמות, והנה בספרי פרשת מטות איתא לכל מטות ישראל להביא שבטו של לוי כ"ה הגי' שלפנינו וכ"ג רש"י ורבינו הלל והילקוט, אבל הגר"א גריס להוציא שבטו של לוי, והנה בין הגירסא להביא ובין להגירסא להוציא אין משם ראי' לשאר מלחמות, די"ל דמדאצטריך כאן במלחמת מדין קרא מכלל דבשאר מלחמות אינו כן, ומאידך י"ל דאדרבה גלי רחמנא במקום אחד למילף מיני' בשאר מקומות.

והנה מהכהן משוח מלחמה אין ראי' די"ל כמש"כ המרדכי (בגיטין ס"פ מי שאחזו) שאחרי שהשמיע להעם מה שצריך הי' חוזר לביתו, והא דקאמר בנזיר (מ"ז ב') דתלו בי' רבים היינו משום שאם לא הי' אומר לא הי' אפשר לצאת למלחמה והי' צריך להמתין להביא כהן אחר ויתאחר המלחמה ויבא לידי חשש סכנה ולכן הוא קודם להחיותו (אבל רש"י לא פירש כן, וי"ל דכהן משוח מלחמה שאני דכך המצוה ויכול לילך למלחמה).

צפו: מרן הגר"ח קנייבסקי ניגש לפני העמוד בשחרית (צילום: כיכר השבת)

"מיהו בפנחס מצינו שעשה את המלחמה במדין כדאי' במדרש (ילקוט פ' מטות), עוד מצינו בסוטה (מ"ד א') אלמנה לכה"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט זהו הירא ורך הלבב והרמב"ם בפ"ח ממלכים פסק שאינו חוזר, עוד מצינו בקידושין (כ"א ב') כהן מהו ביפת תואר והרמב"ם בפ"ח ממלכים פסק דכהן מותר ביפ"ת, והא יפ"ת אינו אלא בשעת מלחמה כמש"כ רש"י בסנהדרין נ"ט, (ובזה יש לדחוק דמיירי במשוח מלחמה אם נימא דמשוח מלחמה הוא מגזה"כ שהולך למלחמה), עוד קשה דמצינו בשמואל (ב' כ"ג) בין הגבורים אשר לדוד בניהו בן יהוידע והוא הי' כהן ובמלכים (א, פ"ב) כתיב ששלמה מינהו שר צבא תחת יואב, וכן עירא בן עקש התקועי שהוא עירא היאירי כדפירש"י (שם פר' כ') והוא הי' כהן כדאי' בעירובין (ס"ג א').

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ואין לומר דבמלחמת מצוה גם כהנים הולכים ובזה לא איירי הרמב"ם, דהא מלחמת מדין מלחמת מצוה היתה ואיצטריך לרבות שבט לוי.

"ונראה דמש"כ הרמב"ם שאין עורכין מלחמה הכוונה שאין חייבים לילך למלחמה אבל אם רוצין מעצמן לילך למלחמה רשאין, ולא דמי להני שחוזרין מעורכי המלחמה שיש עליהן איסור לילך כדאי' בספרי, אבל על כהנים ולוים אין איסור לילך אלא שא"א לכופן אבל אם רוצים יכולין לילך, ולכן לא הביא הרמב"ם דין זה שאין עורכין מלחמה בהלכות מלכים כי אין זה דין במלחמה אלא בהל' שמיטה ויובל שזהו מדין כבוד הלוים ותלמידי חכמים".

לבסוף התייחס מרן הגר"ח קנייבסקי למצב הקשה בארץ ישראל ואמר: "העצה היחידה להכניע ולהנצל מן הגויים הוא רק בכח עסק התורה כמו שכתוב בזוהר הקדוש פרשת בשלח (נ"ח א') לית מילה בעלמא דיתבר חיליהון דעמין גויים בר בשעתא דישראל מתעסקין באורייתא דכל זמן דישראל מתעסקין באורייתא ימינא אתתקף ואתבר חילא ותוקפא דגויים".

וסיים מרן הגר"ח בברכת: "יהי רצון שנזכה למוצאי שביעית בן דוד בא".