אאא

המאבק על חוק הגיוס המתוקן. הגאון רבי ישראל יצחק קלמנוביץ' מצטרף לרבנים ולראשי הישיבות המזוהים עם הפלג הירושלמי שיוצאים בתוקף נגד התיקון לחוק הגיוס שאושר השבוע בכנסת.

עתון הפלס מפרסם הבוקר (יום ו') דברים שאמר הגרי"י קלמנוביץ' בשיחה לקבוצת אברכים שבאו לשמוע את דעתו בנושא. הרב קלמנוביץ' ציין בפניהם שכבר דיבר וכתב על כך בשנה האחרונה והביע דעתו כי "כולם יודעים שההליכה לצבא בכל מסלול, זה איסור גמור, זה 'טרייף חזיר'! זה דבר ברור ופשוט, ואין בזה חידוש כלל. גם ידוע לכל שהצבא הוא 'בית תלמוד' לפריקת עול ולג' עבירות חמורות, ג"ע שפ"ד וכפירה בעיקר. אך כעת אנו עומדים במצב הרבהיותר חמור, שכעת כל עיקר המטרה של השלטון הוא במטרה ברורה, בדווקא, כדילקלקל את החרדים, וכפי שהם אומרים שרוצים שאחרי שיהיו בצבא לא יחזרוללמוד בכולל אלא ייצאו לשוק החופשי ואחר כך יהיו נעשים חילוניים, והםטורחים טירחות רבות בשביל זה. ולדאבוננו יש להם מסייעים משולי המחנה. הלא הם רוצים לשבור את המחיצות לפרוץ הגדרים והגבולות שבין היהדותהחרדית לבין החילוניים".

"איך יתכן מצב כזה שיש מסיתים ומדיחים בריש גלי, שמפרסמים בכל מיני פרסום, שחושבים מחשבות אוון, באסיפות של 'גייסים' למיניהם, ועוד ועוד, באיזה דרכים אפשר להרוס את הדת, וכולם שותקים – וכי אין זה פלא? הייתכן?

היאך יתכן שראשי העם אינם זועקים מרה, ואדרבה משתיקים ומפרסמיםשעכשיו אינו 'עת צרה היא ליעקב' כלל. אלא 'הכל מסתדר', ולא נותנים לזעוק, ומסתירים את ההסתר בתוך הסתר, ואותם דיינים ראשי עם בעלי שוחד 'החרדים' מצירים ומריעים ליראי חטא הזועקים מרה - כנגד אקדמיה או כנגד הצבא, אוי, כמה רודפים אותם! וכבר אסור למחות ולזעוק את האמת".

הגרי"י קלמנוביץ' הוסיף משפט חריף, שאותו ביקש להדגיש במיוחד: "וכל זהלמה?

- כי זה נגד 'המפלגה' שנעשה כמו 'עבודה זרה' רח"ל!".

בסיום דבריו אמר, כי המצב שהתפתח בענין החוק החדש, מחייב מאבק ציבורי נרחב.

"זו עת מלחמה וצריכים לדעת שמי שמחריש ואיננו מתייצב למערכה, איננו נידון רק כמשתמט אלא נחשב חס ושלום כעוזר ומסייע לאוייב!"