אאא

רכשת ישראל מאמצת את מדיניות התגמול של חברת החשמל ומהשנה הבאה תוכל להעניק למנכ"ל החברה עד 6 משכורות בונוס, זאת באם יעמוד בתנאים שכוללים ביצועים ושיפור השירות. כך לפי הודעת רכבת ישראל לבורסה מהיום בערב (ג'). עיון בדף מדיניות התגמול של הרכבת מעלה שמי שיהיה זכאי לקבל משכורות בונוס הם מספר נושאי משרה בחברה, לרבות מזכיר החברה, מבקר הפנים או סמנכ"לים שונים, והכל לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.

על פי רכבת ישראל "תנאי סף למתן מענקים לנושאי משרה בגין שנה מסוימת יהיה עמידה בציון מינימום של 70% מיעדי החברה בגין אותה שנה, כאשר במקרה של השגת ציון נמוך יותר לא יוענק מענק בגין אותה שנה לנושאי המשרה. ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים להפחית את תנאי הסף האמור עד לציון של 60% מיעדי החברה".

מהם היעדים שיזכו בבונוס כספי? אלו כוללים את כמות הנסיעות של הנוסעים, הכנסות הנובעות ממטענים, אחוז ביצוע תקציבי פיתוח או שירות, EBITDA, מדדי דיוק, כמות אירועי רכבות חמורים, ושביעות רצון מצד לקוחות.

אבל פה זה לא נגמר: לפי הודעת הרכבת, "בהתאם להנחיות הרשות, בנוסף למענק המפורט לעיל, תהיה החברה רשאית להעניק מענק הצטיינות לעד 25% מהעובדים הבכירים בחברה, ובכללם נושאי משרה, בגובה של רבע משכורת"

רכבת ישראל סיימה את הרבעון השלישי של 2015 עם רווח נקי של 7.5 מיליון שקל, זאת לעומת רווח נקי של 31.3 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2014, צניחה של 76%.