אאא

הוראותיו של מנהיג הדור: כמדי שבוע, מפרסם הרב משה יהודה שניידר, החברותא של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן, את הוראותיו ותשובותיו של מרן לשאלות שנשאל במהלך השבוע.

בין היתר מספר הרב שניידר, כי הגראי"ל נשאל "האם אדם המחלל שבת בפרהסיא, ומזיק את חבירו, וביד חבירו למסור את דו"ח הכנסותיו לרשויות, וממילא יתפסוהו על גניבות שעשה, אם מותר לעשות כן?" מרן אסר זאת ואמר: "הרי זה מוסר, ואיסור מסירה הוא גם על מחלל שבת בפרהסיא".

בנוסף מזכיר הרב שניידר כי מרן הגראי״ל מעורר הרבה את הנכדים והנינים ואת באי ביתו, על חובת "ידיעת ש"ס", ולא מזמן פנה לאחד מבאי ביתו בלשון כבוד, האם כבר גמרת ש"ס פעם שניה?! הרב שניידר מספר כי מרן רגיל לומר שזהו "המינימום של תלמוד תורה שמחוייב כל אחד לדעת".

עוד סיפר הרב שניידר, כי בימים האחרונים נערך אצל מרן סיום מסכת סוטה הנלמד בשעות בין הסדרים בישיבת "ארחות תורה", וראש הישיבה שמח עימם, ובירכם שיזכו להיות בקיאים בש"ס, ואמר שעדיין לא מדבר על ירושלמי, וקודם שידעו ש"ס בבלי.

לסיום מספר הרב שניידר כי בשבוע האחרון נתעוררה שאלה במנין של מרן ראש הישיבה בענין קדימה לעליה לתורה, כשהיה אחד מן המנין סנדק, והיה גם כן חתן שחופתו בלילה, למי לתת את העליה? הרב שניידר אומר כי מרן לא רצה להכריע בשאלה, אך אמר רק "?בודאי חשוב לחתן לקבל עליה, אבל העיקר מה שצריך לעשות, הוא נתינת צדקה לתורה, לעניים".