אאא

בעקבות התפשטות האנטישמיות בארצות אירופה, לאחרונה בעיקר מצד גורמים מוסלמים עויינים המתנכלים לבתי כנסיות וליהודים העוברים ברחובה של עיר, החליטה המשטרה המקומית בהולנד לנקוט בשיטה חדשנית על מנת למגר את התופעה הנוראה שמסכנת את חיי היהודים.

שוטרים ובלשים הולנדיים מתחפשים ליהודים חרדים ומסיירים עם הלבוש החסידי בפאתי העיר ובבתי הכנסיות, באופן שהתוקפים אינם מבחינים כלל כי מדובר בשוטרים, וכך מצליחים ללכוד את התוקפים בעורמה.

לאחד השוטרים הייתה בקשה נוספת, שהגיעה לאחרונה לפתחו של חבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי יצחק זילברשטיין.

אחד היהודים המקומיים מספר: "אותו שוטר משכים ומעריב באופן קבוע אל בית הכנסת שלנו. הוא נראה כחסיד שורשי, ומשך כל התפילה אוחז בידו את הסידור (הפוך), מתנענע ושפתותיו רוחשות... והנה, ניגש אלינו השוטר ואמר: "אני רואה שאתם מניחים על ראשכם בכל בוקר 'ריבועים שחורים' שמחוברות להם רצועות. ראו נא, על מנת שהמשימה תצליח, אנו מוכרחים להיות זהים ממש, ראוי שתתנו לי גם ריבוע שחור ואניחהו על ראשי..."

"מכיון שהובהר לנו, כי לבישת התפילין של השוטר הנוכרי, אינה צורך נחוץ כל כך של פיקוח נפש, אלא רק בגדר 'עדיפות לכתחילה', אם כן ברצוננו לדעת, האם מותר לנו למסור לנוכרי את התפילין, או שמא יש להימנע מכך?".

השיב הגר"י זילברשטיין כי כתב הרמב"ם (הלכות מלכים פ"י ה"י): "בן נח שרצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה כדי לקבל שכר, אין מונעים אותו לעשותה כהלכתה...", וכתב הרדב"ז על דבריו: "ומכל מקום במצוות שצריכים קדושה וטהרה, כגון תפילין ספר-תורה ומזוזה, אני חוכך להחמיר שלא יניחו אותם לעשותם".

"לאור דברי הרדב"ז, נראה שאין מקום להקל וליתן לנוכרי תפילין, כאשר אין בכך צורך חיוני של פיקוח נפש. התפילין הם "פאר" מיוחד דווקא לעם היהודי ("כי שם ה' נקרא עליך" – אלו תפילין שבראש), ולכן אין לעטר נוכרי בפאר זה. והצעתנו היא, למסור לנוכרי בתים ריקים שלא נעשו לשם קדושת תפילין, ובזה תהיה תחפושתו מושלמת!" הוסיף הרב זילברשטיין.

בנוגע ללבישת ציצית על ידי השוטרים הנוכרים, השיב הרב זילברשטיין כי "אמנם שנינו בשולחן ערוך, שאין מוכרים ומפקידים טלית מצוייצת לנוכרי, שמא יתלווה עם ישראל בדרך (מחמת שיטעה הישראל לחשוב כי מדובר ביהודי), ויהרגנו הנוכרי. מכל מקום, הרי אנשי המשטרה דנן, אינם חשודים על שפיכות דמים, ואדרבה, כל מעשיהם נעשים על מנת ללכוד עושי עוולה, ולכן ניתן להתיר (בנסיבות הקיימות) למסור להם ציציות".