אאא

המלחמה נגד הטכנולוגיה: על רקע גל הטרור וגל האסונות בציבור החרדי ובפרט התאונה הקטלנית ב"אסון 402", כ"ק האדמו"ר מצאנז שיגר מכתב מיוחד  לתושבי אלעד, לכינוס הגדול שהתקיים אמש, כנגד פגעי הטכנולוגיה, בו הוא מבהיר כי הקיטרוג העיקרי הגורם לאסונות הוא בשל פגעי הטכנולוגיה. 

בנו של האדמו
בנו של האדמו"ר מקריא את המכתב בכינוס (צילום: שוקי לרר)
הגדלה

"כיכר השבת" מפרסם את נוסח המכתב המלא: 

 

               שפע חיים ושלום טובה וברכה, מאלקי המערכה, אלף פעמים ככה, לקהל עדת ישורון תושבי העיר אלעד                    השם עליהם יחיה ויהא זרעם לברכה.

ידעתי כי לא איש דברים אנכי כי בעוונות הרבים  לא הגעתי אפילו לרועי צאן, אבל מי יוכל לחשות לעת כזאת כאשר קול דמי אחיך צועקים ושוועת בת עמי עולה באוזנינו, מאסונות רבים ונוראים הבאים חדשים לבקרים, אוי מה היה לנו, איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי כאשר נערים וצעירים זקנים ומכובדים וכו' נופלים כדומן על פני האדמה ודמם נשפך כמים, אם על ידי הרוצחים הטמאים ימח שמם וזכרם, ואם בתאונות ומחלות שונות לא-עלינו, והלב מתפלץ וזועק עד אנה בכיה בציון ומספד בירושלים.

אין ספק כי בראש המקטרג והמסטין עומדת אותה קליפה טמאה של פגעי הטכנולוגיה הארורה המטמאת לב ונפש, שבעוונות הרבים, רבים חללים הפילה לבאר שחת רח"ל ועצומים כל הרוגיה, כאשר בה כפירה ומינות לצד טומאה ותועבה ילכו יחדיו, וכבר אמרו חז"ל (ויקרא רבה כג, ט, ובכמ"ק), "אמר רבי שמלאי כל מקום שאתה מוצא זנות אנדרלמוסיא באה לעולם והורגת טובים ורעים", וברש"י פרשת נח (בראשית ו, יג עה"כ קץ כל בשר) גרס זנות ועבודה זרה.

החוב על כולנו לעמוד ולהקהל על נפשינו נגד הצר הצורר העומד לבלע את הקודש ברוחניות ובגשמיות השם יצילנו, אשר צרה כמוה לא נהיתה מעולם, ועל כן דבר בעתו מה טוב שבימים האחרונים של שבועות שובבי"ם קהל אמונים נאספים יחד בראשות אלופי ישראל גדולי תורה ראשי העדה רבני העיר והקהילות שליט"א, לומר למלאך המשחית הרף, ורק כח וזכות הרבים יכולים לעצור ביד המשחית והמגפה.

תחזקנה ידיכם לקדש שם שמים ולבצר את חומות הקדושה, רב וגדול הזכות לכל אחד ואחד הנמנה בין יראי ה' וחושבי שמו ומקבל על עצמו לכל הפחות מהיום ואילך לקיים חבר אני לכל אשר יראוך ולשומרי פקודיך, להפרד מן נגע הצרעת הלזו, ובוודאי כי בזכות זה יתגוללו רחמי שמים על שארית ישראל, וירם קרן לעמו לראות רוב נחת דקדושה, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, ומהרה נראה בהבטחת הנביא לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, וניגאל גאולת עולם. אמן כן יהי רצון.