אאא

סגולה להינצל ממוות בעריסה

לאחרונה אירעו כמה מקרים טרגיים של מוות עריסה רח"ל ושמעתי מאחד מגדולי הדור שאמר לפרסם את דברי החיד"א זצ"ל, לפיהם יש לומר 90 פעמים בכל יום - "אמן".

וכך כותב החיד"א בספרו מדבר קדמות מערכת א' אות ל"ג וזה לשונו שם: "כל האומר אמן צ' פעמים בכל יום אין המכשפות יכולות להזיק לו, כך שמעה אשה אחת מברוש"א [ברוש"א היא אשה המזקת לילדים כמו שכתב רבינו ירוחם וספר חסידים והובא בזה מעשה נורא בספר תולדות אדם מהרב יואל בעל שם וגם נקראת איסטריג"ה] ששלחוה חברותיה של ברוש"א ליקח הילוד החי ואמו הייתה ישנה, והשיבה ברוש"א שאינה יכולה להזיק לו כיוון שאמו ענתה אמן צ' פעמים היום, ונתעוררה אמו ושמעה זה".

וסיים החיד"א שכך מצא כתוב בקונטרס ישן כתב יד מהרב החסיד ר' נחמן פואה ז"ל.

ויש עצה של הבן איש חי [פרשת וישב אות ט"ו] למי שאינה יכולה לענות צ' אמנים שתאמר פסוק "ברוך ה' לעולם אמן ואמן", מ"ה פעמים ויחשב לה כאילו ענתה צ' אמנים.

סגולה להינצל מתאונות דרכים

א. שילווהו קודם שיוצא לדרך.

ב. שיתן צדקה קודם שיוצא לדרך.

ג. שילמדו תורה בדרך.

ד. מובא בשם ר' אהרון מבעלזא שאמר שיש לשמור על חוקי התנועה כמו עשרת הדיברות.

ה. שיעלה איתו אנשים שצריכים ליסוע לאותו מקום ומצוות חסד תגן עליו.

ומן הראוי להזכיר מה ששמענו מהגאון ר' יעקב יוסף זצ"ל שאם רואים אדם שנוסע במהירות מופרזת מותר לקחת רובה ולירות לו בגלגלים וכן למוסרו למשטרה ויה"ר שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולינו.