אאא

מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל משיב לכ"ק האדמו"ר מערלוי זצ"ל כי למרות הטרדות הרבות הסובבות אותו הרי שהתפנה להשיב לו על קושיתו כיוון שהתרחש מקרה החלום. בנוסף מכנה אותו מרו פוסק הדור בתואר הנדיר צדיק יסוד עולם.

היה זה לאחר שהאדמו"ר מערלוי שיגר לרב אלישיב מכתב בו סיפר כי חלם אותו אך לא הספיק לשאול אותו קושיה מוסימת ולכן הוא מעלה אותה על הכתב.

וכך כותב האדמו"ר מערלוי במכתבו, שנשלח בחודש אדר תשנ"ט, אל מרן הגרי"ש אלישיב: "שלום וכל טוב להארז אשר בלבנון לפני שמש שמו ינון ה"ה כבוד ידיד ה' ומר ידיד נפשי רב האי גאון ישראל עמוד ההוראה מו"ה יוסף שלום אלישיב שליט"א כאור החמה שבעתיים יהל נרו ויציץ ציץ נזרו עמו"ש".

(צילום: כיכר השבת)

"אחרי קידה חמש מאות מול הדר"ג שליט"א - היות וביום חמישי העל"ט זכיתי לראות פני הדר"ג שליט"א בחלום לילה ולשוחח עמו, ואז התחלתי לההציע לו קושיא שהיתה קשה לי מאז במס' ביצה (ג' ע"ב) והקצתי טרם סיימתיו, ואמרתי בהרומנא דהדר"ג שליט"א להציע לו בכתב".

בשלב זה מפרט הרבי מערלוי את שאלתו העוסקת בסוגיה במסכת ביצה על כך שמוקצה חמור כעין דאורייתא.

מכתבו של מרן הגרי
מכתבו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל

לאחר מכן הוא מזכיר את היותו בניחום אבלים אצל הרב אלישיב וכותב: "ואיידי דאיירי עת הייתי בניחום אבלים אצל הדר"ג שליט"א, ה' יגדור פרצת המשפחה ופרצת עמו ישראל ברחמים ולא יוסיף לדאבה עוד", ומציין סוגיה שהזכיר בפניו ממסכת מועד קטן ומרחיב בשאלתו.

מרן הגרי"ש אלישיב, במכתב תשובתו, שנשלח ב"ערב פורים דפרזים תשנ"ט", כותב: "יהא שלמא רבא מן שמיא לידידי הגאון הגדול ציס"ע (צדיק יסוד עולם) מהור"ר יוחנן סופר שליט"א אב"ד ור"מ דק"ק ערלוי ור"י אוהל שמעון. ברכה ושלום רב".

"לדידי חזי לי מה שכתב הדרת גאונו במכתבו אלי כי ביום ג' אדר ראה אותי בחלום בחזיון לילה, והציע לפניי קושיה ולא הספיק לסיים את הקושיה עד שנתעורר והנה חלום, ושדר לן הדרת גאונו את הקושיה וברצונו לדעת מה בפי".

"והואיל ואיתרחיש בהא מילתא אמרתי כי עליי לתת לזה דין קגימה ולעיין במילי דמר על אף טרדותי הסובבים אותי כי כסלא לאוגיא", מוסיך הגרי"ש ולאחר מכן מפרט את תשובתו לשאלת האדמו"ר.