אאא

א. היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאים פרחים מברך ברוך אתה ה' אמ"ה שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם.

ב. אין לברך ברכה זו אלא פעם אחת בשנה ולכן אם בירך בארץ ישראל והלך למקום אחר שיש שם פריחה בזמן אחר לא יברך שוב.

ג. גם הנשים מברכות ברכת האילנות כמו שכתב ב'הר צבי' וב'חזון עובדיה'.

ד. אפשר לברך ברכת האילנות בלילה לאור החשמל אם רואים את הליבלוב היטב כנו שכתב ב'ציץ אליעזר'.

ה. טוב לברך על אילנות הנטועים מחוץ לעיר ומכל מקום אם קשה לצאת מחוץ לעיר או שהדבר יגרום לו לביטול תורה אפשר לברך גם בתוך העיר.

צפו: ברכת האילנות האחרונה של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל (צילום: בית הרב)

ה. טוב לברך ברכת האילנות בעשרה משום ברוב עם הדרת מלך ואחד יברך בקול רם והשאר יאמרו אחריו בלחש ואח"כ יאמרו מזמור בשוב ה' את שיבת ציון ומזמור הללויה הללו את ה' מן השמים ויסיימו בקדיש יהא שלמא.

ו. טוב ליתן צדקה לאחר ברכת האילנות לע"נ קרוביו כך כתב ב'כף החיים'.

ז. אין לברך ברכת האילנות על אילני סרק ומ"מ אם עבר ובירך על איני סרק לא יחזור לברך על אילני מאכל משום ספק ברכות להקל.

ח. כדאי לברך על שני אילנות אמנם אם לא מוצא שני אילנות כתב בחזון עובדיה ברכות [וחזר בו ממש"כ בחזו"ע פסח] שיכול לברך גם על אילן אחד וכן כתבו כמה מפוסקי האשכנזים עיי"ש ומ"מ טוב לברך על שני אילנות של שני מיני מאכל.

ט. הבא להימלך אם לברך על אילנות מורכבים מורים לו שלא יברך והמברך אין למחות בידו ובאור לציון כתב שכל הקפידא זה דווקא בהרכבה הראשונה אבל על מה שיוצא אח"כ אפשר לברך.

י. אפשר לברך ברכת האילנות על אילנות של ערלה כיון שלא נעשה בו איסור וכמו שכתב ב'חזון עובדיה' ועוד פוסקים.

יא. בשנה זו חל ראש חודש בשבת ונחלקו הפוסקים אם מותר לברך ברכת האילנות בשבת לדעת /הבן איש חי', 'כף החיים' וה'אור לציון' לא יברך בשבת. אמנם לדעת מרן פוסק הדור רבינו  עובדיה יוסף זצוק"ל יברך בשבת. וכן עשה הוא מעשה בעצמו בשנת תשנ"ה כמו שהעידו לנו תלמידיו [ובספרו כתוב אחרת אבל יש לנו מעשה רב ואיני יכול להאריך].

יב. עדיף להזדרז ולברך מוקדם מאשר לאחר ולברך עם ציבור כיון שזריזים מקדימין עדיף על ברוב עם.

יג. אם ראה בתחילת החדש ולא בירך יכול לברך במשך כל החדש.

יד. לדעת הרבה מקובלים אין לברך ברכת האילנות אלא בניסן אמנם מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל פסק שאפשר לברך גם בחדש אדר ואייר עיין נימוקיו בספרו 'חזון עובדיה' פסח.

טו. בחו"ל במקום שפריחת האילנות בתשרי או חשון יברכו בשעת פריחתם שלא דיברו חכמים אלא בהוה.

טז. אם גדלו הפירות אי אפשר לברך כבר הברכה ומ"מ אילן שחלק מפירותיו גדלו אבל עדיין יש בו פרחים אפשר לברך עליו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

יז. קטן שיגדיל במשך ימי ניסן להיות בן י"ג לדעת הגר"ח קנייבסקי שליט"א יברך מיד בר"ח ניסן בעודו קטן משום זריזין מקדימין למצוות כמו שהביא בספר שערי ציון בשמו אמנם בספר ילקוט יוסף פסח חלק בזה וסובר שימתין עד שיעשה בר מצוה כדי שיהיה בר חיובא.

יח. סומא ל"ע אינו מברך ברכת האילנות אלא ישמע מפי השליח ציבור ויכוון לצאת ידי חובה.

יט. אפשר לברך ברכת האילנות גם עם משקפיים ואין צורך להוריד את המשקפיים בשעת הברכה כמו שכתב חזו"ע.

כ. ידוע שרכה זו מועילה לתקן הנשמות המגולגלות בעצים לכן יברך ברכה זו בכונה עצומה ומרן הסטייפלר אמר שברכה זו היא סגולה ליראת שמים.