אאא

לקראת היום הקדוש והנורא יומא דהילולא דרשב"י יום ל"ג בעומר נכתוב קצת סגולות ומעלות יום זה:

א. יום זה מסוגל לקבלת התפילות כן כתב בספר שפתי צדיק וביאר כיון דרשב"י אמר יכולני לפטור את כל העולם כולו מן הדין כן אומר בשמים מידי שנה ביום הילולא דיליה וממילא מתכפרים העוונות ומקבלים התפילות

ב. בספר שפת אמת כתב ששמע מפי החידושי הרי"מ סבו שיום זה מסוגל ליראת שמים.

ג. בספר יערות דבש למהר"י אייבשיץ דרוש י"א כתב שיום זה מסוגל לתשובה כי זכות הרשב"י מסייעת למי שבא להיטהר.

ד. בספר אביר יעקב סדיגורא כתב שביום זה נמתקים הדינים וכן רמוז בדברי האריז"ל בשער הכוונות.

ה. בספר פרי צדיק [עניני ל"ג בעומר] כתב שיום זה מסוגל להשגת תורה שבעל פה.

ו. בספר כוחו דרשב"י הביא בשם הרב מבראניב שביום זה יש כח לפעול ישועו ורמז לזה כי גימטריא של אדם ובהמה תושיע ה' עולה מספר רבי שמעון בן יוחאי ובשו"ת שיח יצחק כתב שלכן היו נוהגים הרבה ללכת לצדיקים ביום זה כדי שימשיכו עליהם ישועות.

ז. בספר שפתי צדיקים כתב שטוב להתחיל ברפואות ביום זה והביאו בספרים רמז בשם הצמח צדק מ'לך ר'ופא נ'אמן ו'רחמן ר"ת מירון שבזכות הצדיק המונח במרון. שולח השי"ת רפואה לכל חולי בנ"י וכ"כ בספר אורה ושמחה וכן תיבת ורפאתיו עולה שמון בר יוחאי.

ח. בספר שער יששכר כתב שיום זה מסוגל להיפקד בבנים וכבר שידענו שהרבה באו על קברו של הרשב"י והבטיחו שאם יולד להם בן יקראו שמו שמעון ונפקדו ולמפורסמות אין צריכם ראיה.

ט. בספר קדושת לוי כתב שמיום זה מתחילה להאיר ההארה של קבלת התורה.

י. כתב הגאון ר' נפתלי כ"ץ שאמירת הפזמון בר יוחאי [שחירו הרב המופלא רבי שמעון לביא] מסוגלת להארת הנשמה.

יא. בספר המידות למור"ן כתב שסגולת דריכת הקשת בל"ג בעומר היא סגולה לבנים.

ועתה נכתוב כמה סגולות בלימוד בספר הזהר הקדוש והתיקונים.

א. בלימוד הזהר מקיים מצות עשה של ולדבקה בו כ"כ בספר נתיב מצוותך.

ב. בזכות העוסקים בספר הזהר יבא המשיח כ"כ השל"ה הקדוש.

ג. בזכות הלימוד בספר הזהר נצא מן הגלות כן איתא בהקדמת הזהר וע"ע בספר דגל מחנה אפרים פרשת בשלח.

ד. לימוד ספר הזהר מבטל הקליפות כ"כ בספר דגל מחנה אפרים פרשת שמיני.

ה. לימוד ספר הזהר אפילו בגירסא בעלמא בונה עולמות כ"כ בספר כסא מלך על התיקונים תיקון מ"ג.

ו. לימוד ספר הזהר הוא סגולה לפרנסה כ"כ בספר מדרש פנחס.

ז. לימוד ספר הזהר ממשיך בני חיי ומזוני כ"כ בספר נוצר חסד להאדמו"ר מקמרנא.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ח. לימוד ספר הזהר נותן כח וחיל לנשמה כ"כ בספר טהרת הקדש הקדמון.

ט. לימוד ספר הזהר גורם יחוד קוב"ה ושכינתיה כ"כ בספר חסד לאברהם אזולאי מעיין א' נהר כ"ד.

י. לימוד ספר הזהר בכוחו לבטל גזירות רעות כ"כ בספר ירים משה בתקנות אות י"ד.

יא. לימוד ספר הזהר מגין בעת צרה כ"כ בבן יהוידע ברכות דף ס"ג עיי"ש.

יב. לימוד ספר הזהר מציל ממדת הגאוה כ"כ בספר מדרש פנחס.

יג. לימוד ספר הזהר מציל ממינות ואפיקורסות רח"ל כ"כ בספר נוצר חסד ובספר מירא דכיא.

יד. לימוד ספר הזהר מועיל לטמטום הלב כ"כ בספר מאה שערים.

טו. לימוד ספר הזהר הוא הכנה לתפילה כ"כ בספר בית אהרן מקרלין ועוד האריכו בספרים הקדושים במעלת הלימוד בזהר אפילו בגירסא בעלמא ויהי רצון שזכות התנא האלוקי רשב"י תגן עלינו ועל כל ישראל להיוושע בתועת עולמים אכי"ר.