אאא

הרב שמואל ברוך גנוט, מקורבו ותלמידו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי, כותב הבוקר (רביעי) כי רבים נוהגים ללבוש את בגד הפְרַאק או את בגדי החג המהודרים, כבר לשבת שלפני החג, כדי שלא יראה זלזול לשבת, אם נלבש אותן רק לפני החג.

ומציין כי כך מורה מרן שר הגר"ח קניבסקי בשם אביו רבינו הקהילות יעקב זצוק"ל, שראוי ללבוש בגדי יום טוב כבר מתחילת השבת. ומי שרוצה ללבשו רק לכבוד החג, מובא בספר אורחות שבת (פכ"ב קפ"ב) שניתן ללובשו גם בשבת אחר הצהרים, משום שהלובש את מעיל הפראק, נהנה ומתנאה ממנו מיד ברגע לבישתו, ובפרט שישנם רבים שלובשים בגד זה בכל שבת, ולכן לבישתו אינה נחשבת כהכנה משבת ליום טוב. ומן הראוי לכוין בלבישת הפראק גם לכבוד שבת (וראו במשנ"ב תצד, ט וכה"ח שם).

הרב גנוט מציין עוד כי שמע ממרן הגר"ח קניבסקי השבוע (באמצעות נכדו הרב יעקב קניבסקי) ש"לא מברכים 'המפיל' כשישנים ביום לאחר הלימוד בליל שבועות. אך אפשר לברך את הברכה בהרהור".

ומוסיף כי כעין דברי מרן הגר"ח מצינו בדברי ה'אשל אברהם' מבוטשאטש, שכתב שהישן בלילה שינת עראי, לא יברך'המפיל', אלא רק בהרהור.

הרב גנוט מציין עוד כי דיבר השבוע עם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי (באמצעות נכדו הרב אריה קניבסקי) ומרן אמר כי "הלומד בליל שבועות קיים את ה'חציו להשם'. אך ביום גם צריך ללמוד, שהרי בכל יום ויום, כשלא ישנים ולא אוכלים - צריכים ללמוד כל הזמן"...