אאא

א. בספר עטרת ישועה כתב שביום חג השבועות ממשיכים כתיבה וחתימה טובה כמו בר"ה.

ב. בספר עטרת ישועה כתב שבשבועות נמשך על עם ישראל בני חיי ומזוני.

ג. בספר עטרת ישועה כתב שבחג השבועות ממשיכים חיים וידוע מה שהבטיח האר"י ז"ל שכל מי שלא ישן רגע אחד בליל חג השבועות ויעסוק בתורה מובטח לו לו שישלים שנתו.

ד. בספר עטרת ישועה כתב דבשבועות ממשיכים פרנסה.

ה. בספר עטרת ישועה כתב שבשבועות בכוחינו לבטל כל גזירות רעות ולהטות לב המלך ושריו ויועציו עלינו לטובה ולגזור עלינו גזירות טובות.

ו. בספר הנ"ל כתב דבשבועות אנו מפילים השודדים הקמים עלינו.

ז. בספר הנ"ל כתב שע"י תשובה בשבועות לא יחסר לנו כל טוב בעוה"ז.

ח. בספר שער יששכר כתב שע"י אמירת אהבת עולם בחג השבועות בכוונה מקרבים הגאולה.

ט. בספר הנ"ל כתב שחג שבועות פועל זכרון לאדם.

י. בספר תפארת שלמה מרדאמסק כתב שחג שבועות הוא זמן הכושר להתפלל על גלות השכינה.

יא. בספר ליקוטי מוהר"ן ח"א סימן רס"ז כתב שחג שבועות הוא זמן מסוגל לרפות הריאה.

יב. בירושלמי בראש השנה [פ"ד ה"ח] מבואר שאם מקבלים עול תורה בחג השבועות נמחלים כל העוונות.

יג. בספר נטעי גבריאל הביא בשם הספרים הק' שלקרוא את הכתובה של ר' ישראל נג'רא הוא סגולה ליראת שמים [והכתובה במצאצ ברוב המחזורים].

יד. ע"י הלימוד בליל חג השבועות זוכה לכתר תורה לו ולבניו כן מבואר בזוה"ק פרשת אמור.

טו. בספר מחברת הקדש כתב שם ניעור כל הלילה בחג השבועות ינצל מכמה כריתות שחייב עליהם.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

טז. בספר פלא יועץ כתב שמדיר שינה מעיניו בלילה הז הוא תיקון לפגם העיניים.

יז. מובא בשם החת"ס שלומד רצוף כל הלילה יכול לזכות לגילוי אליהו.

יח. כתב בספר שפת אמת שבשבועות מקבלים כח לחדש חידושי תורה.

יט. בספר ליקוטי מוהר"ן[ח"א סימן נ"ו] כתב שטובל קודם עלות השחר בשבועות נושע מכל הצרות ומכל היסורים ונטהר מכל הטומאות ומכל החטאים.

כ. ובספר עטרת ישועה כתב שהטבילה היא תיקון היסוד.

כא. ובספר אמרי נועם כתב שטבילה מועילה לקבלת עול מלכות שמים.

כב. כתב הגר"ח פלאג'י בספרו חיים לראש שיש ענין לאכול מצה בשבועות שהוא רמז לשתי הלחם חמץ ומצה.

הערה נחוצה יש להכין נר של 48 שעות כדי שיוכל להעביר מאש לאש.