אאא

תוכנית חדשה, שעל תקנותיה חתם אתמול שר האוצר משה כחלון, קובעת כי לראשונה מאז קום המדינה, החל מינואר 2017 יפקיד המוסד לביטוח לאומי 50 שקל מדי חודש לקופת חיסכון לטובת כל ילד - שאף רשומה על שמו - אלא אם יבחרו ההורים במוסד פיננסי אחר. הורי הילד יוכלו לבחור בכל עת במסלול ההשקעה, וכן יוכלו להפקיד 50 שקל נוספים מתוך קצבת הילדים. עם הגיע הילד לגיל 18 יפקיד הביטוח הלאומי 500 שקל נוספים, ואם יבחר הילד לדחות את מועד משיכת הכספים עד גיל 21, יפקיד אז המוסד 500 שקל נוספים. המדינה תישא בכל עלויות הניהול עד הגיעו לגיל 21.

לפי הערכות במשרד האוצר, בחלוף 18 שנה יעמדו לרשות הילד כ־20 אלף שקל לפי הפקדה של 50 שקל בחודש. הילד יהיה רשאי להחליט באופן עצמאי מה יעשה עם הכסף.

עיקרי ההמלצות שפורסמו אתמול והמתבססות על עבודת מטה של הדרגים המקצועיים במשרד האוצר, במשרד המשפטים ובמוסד לביטוח לאומי, הם: ניהול כספי החיסכון יהיה בקופת גמל להשקעה, והמפקחת על שוק ההון במשרד האוצר תפקח על התנהלות הקופות. הכספים יושקעו במסלול סולידי שתקבע המפקחת. זכויות העמיתים בקרן יהיו אחידות בכל הקופות. הגופים הפיננסיים שיוכלו לפתוח תוכניות לטובת תוכנית "חיסכון לכל ילד" ייקבעו במכרז תנאי סף, אשר יגדיר את מחויבויות הגופים למוסד לביטוח לאומי ואת שיעור דמי הניהול שתשלם המדינה.

הגוף המנהל יעביר מדי שנה דיווח לילד אודות מצב החשבון שלו. בנוסף, יחויבו הגופים להעמיד לרשות ההורים והילד אתר ייעודי שבו ניתן יהיה לעקוב אחר החיסכון.

בפני ההורים תעמוד האפשרות לקבוע אם להפקיד את הכספים בקופת גמל או בבנק ולבחור את מסלול ההשקעה. אם ההורים לא בחרו, יחול מנגנון ברירת המחדל. מומלץ כי מנגנון זה יחלק את המשפחות באופן שווה ואקראי בין כלל הקרנות הפועלות בתחום.