אאא

 

 

 

 

 

על בימת הכבוד הופיעו רבני העיר ורבני סאטמאר מאירופה, במיוחד בלטה הופעתם של שלשת מחשובי רבני צרפת שהגיעו במיוחד בכדי לפגוש עם האדמו"ר אודות הצלת ילדי צרפת שעומדים תחת סכנה רוחנית.

בדרשתו האדמו"ר נתן דברי הדרכה לחסידי סאטמר במנצ'סטר בענין חינוך הבנים והבנות, ושמירת מפגעי הזמן כלים הטכנולוגים.

"שמעתי וראיתי שהציבור יושבי העיר הזה הם מבינים ומפחדים מגדול הסכנה וב"ה שאינו נפרץ כאן כאן וכל שכן בבית מדרשינו שאסור להחזיק כלי זה בכל הבנין אבל גם בשאר מקומות נזהרים על זה והמוסדות מזהירים על זה, אבל שומר נפשו ונפשות דורותיו יתן לבו ולהתבונן אם הדבר נחוץ לו באמת שא"א בשום אופן להימלט מכלי זה,אבל אם איכא דרכא אחרינא הרי זה בכלל מ"ש אי איכא דרכא אחרינא רשע הוא".

בהמשך עבר האדמו"ר לדבר אודות הסכנה הרוחנית לילדי היהודים צרפת: "לאחינו בני ישראל תושבי אירופה האחריות לדאוג על היישוב שליושבי צרפת, כבר ידוע שהם שוררים בסכנה עצומה ברוחניות ובגשמיות, אירעו שם כמה פגעים בגשמיות, והפחד שעוררו בהם  שליחי המדינה הסוכנות שאי אפשר להישאר שם רק המקום בטוח הוא בארץ, עסקני המדינה עושים כל מאמצים להעביר על דתם כל נפש מישראל, זכרתי כמה דמעות שפך רבינו הקדוש בעת שהרשעים העלו ילדי מרוקו  לצרפת ומשם לארץ ישראל והשמידו כמעט שבט שלם מישראל, ועד כמה נגע ללבו ולנפשו הטהור של רביה"ק כמו שראינו ששאל את אאמו"ר זצ"ל שאלה ראשונה לאחר שנחלה ונפל למשכב, מה נעשה עם ילדי מרוקו שהיה אז על הפרק שהמדינה רצו להעבירם על הדת".

האדמו"ר תבע: "האחריות עלינו לדאוג עליהם, כבר ישבנו עם מנהיגי ישראל בארה"ב גדולי החסידות וגדולי ראשי ישיבות לטכס עצה להציל את יהודי צרפת ולעת עתה עסקנו יחד עם וועד הרבנים בארה"ב לסדר ישיבות ומוסדות החינוך וגם מדרשיות לעולים בארץ ישראל בערים שמתיישבים שם עולי צרפת, אבל באותו זמן עדיין לא ידעתי שאפשר גם לחזק  במדינת צרפת עצמה את הישיבות שם".

"בחודשים האחרונים פנו אלי רבנים חשובים מצרפת שזקוקים לעזרה לחזק מוסדות התורה שם ועל ידי כך יכלו לעכב גם הנשארים שלא יניסו לארץ ישראל, סיפר האדמו"ר. "שלחתי כמה שלוחים לשם, מהם יוצאי צרפת שמדברים לשונם ומבינים צרכיהם, וגם בקשתי מהרב בלונדון שישלח לשם שליחים כדי לראות את הארץ מהו ואת העם היושב שם מה הם צריכים ומה יש לעשות לעזור להם, לא האמנתי מה ששמעתי מהשליחים שישנו כל כך קהילות חשובות מאוד יהודים תמימים שמוסרים נפשם בעד התורה והמצוות, ומדקדקים בקלה כבחמורה. ישנו שם רבנים חשובים מרביצי תורה שאומרים שאם יעמדו לעזרתם יכולים לעשות הרבה פעלים לטובה שיישארו שם יראי ה' וחושבי שמו".

"גם כאן משתתפים היום כמה רבנים חשובים משם, וצריכים אנו לחזקם לסדר להם שיוכלו עמוד גם בארצם ויישארו שם שומרי תורה ומצוות, וצריכים לזה מסירת נפש להציל כל נפש אחת, החיוב על כל אחד ואחד שיעשה מה שביכולתו כדי שיכול לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו", דרש האדמו"ר מסאטמר.

לסיום דיבר האדמו"ר אודות גזירת הגיוס: "הכל רואים החורבן הנורא בהפשרות שעשו עם הממשלה, אבל תחת שילחמו עם הממשלה לוחמים עם אלו שאינם מודים להם. היה זמנים שרצו לעוור את העינים באמתלאות שכל הגזירות אינן למעשה ושום דבר לא נשתנה בחוק החדש, אבל לאחרונה כבר נתגלה האמת שהמצב הוא יותר מר ממה שחשבו עד הנה, ולדאבונינו הם משתפים פעולה עימהם, וזאת כאשר כבר ידוע שכל מטרתם של גזירת הגיוס הוא תכלית אחד, לאחד ולחבר כל החרדים עם החילונים ולהיות עם אחד עימהם, כל המטרה הוא עקירת התורה והאמונה, ועל זה עושים כל מה שביכולתם, ותחת שיעשו חשבון הנפש ולראות לאן הגיעו בכל הפשרות אדרבה הם מוסיפים ועוזרים להם להשתיק את קול המלחמה וקול המחאה".

"דברתי עם אחד מעסקני המפלגה שעוזרים בעד הגיוס, ושאלתי אותו אולי אני לא מבין הדבר לאשורו ורציתי לדעת מה הסברא של צד האחר, והסביר לי שבסכך הכל אינם מתגייסים רק ספרדים וחסידי חב"ד ואלו שלא הסתדרו בישיבות. אבל עדיין לא הבנתי מי התיר דמם של אלו התמימי לב או אלו שאין להם האומץ ללחום, ומי התיר אותם הבחורים שלא הסתדרו בישיבות בשביל שראשי הישיבות חושבים שהתורה הוא רכושם הפרטי ויכולים לקבל בישיבות רק מצוינים וברוכי כשרון, מי התיר להם להפקיר נשמות ישראל של בחורים חלושי כשרון בשביל שאינם מצוינים ואינם לומדים כל כך, האם הם אינם בניו של הקב"ה האם הם לא עמדו על הר סיני האם הותר דמם של אלו, וכיון שלא הסתדרו בישיבות לא יוכלו לקבל הפתק מהוועד הישיבות שלדאבוננו אינם עוזרים לבחורים שרוצים להינצל מהגיוס הטמא", תהה האדמו"ר.