אאא

הגאון רבי יעקב אדלשטיין, רבה של רמת השרון, פרסם בימים האחרונים תשובה מרתקת בה הוא כותב כי הוא מזועזע מהמחשבה לפיה "יש אומרים שראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון היה יותר גרוע מהצורר הנאצי היטלר ימ"ש זאת בגלל שקילקל את הנשמות".

כיכר השבת מביא את נוסח המכתב במלואו:

"אברך יקר, העוסק בעניני חינוך, וגם ר"מ בישיבה לצעירים פנה אלי ושאל בכתב, וזה לשונו: "מלמד דרדקי אשר שואל, מי יותר גרוע, היטלר ימ"ש או בן גוריון? ואחרי תשובותיהם־ עונה ־ ודאי שבן גוריון, שהרי זה השמיד הגופות, וזה השמיד נשמות ־ האם ראוי לומר כן או לא"?".

"בקראי את המכתב, נזדעזעתי עמוק, על השקפה מעוותת כל כך, ואני משער, שהפלוני פירש בצורה מסולפת, אימרה ששמע בשם חזון אי"ש, וכך אמר: הייתה שואה. בארצות אירופה וגם הייתה שואה בארץ ישראל, והיא אשר מאות אלפי יהודים תמימים מארצות אסיה ואפריקה, שתו כוס התרעלה ע״י השלטון, בשנים הראשונות של השלטון במדינה, ועזבו את חיי דת משה וישראל, שואה רוחנית".

"וכל זה ביחס אל הנפגעים. אבל לגבי ההשקפה על הפוגעים ביהודים. הרי הדבר פשוט וכך השקפת החזו״א, שהקב״ה אוהב גם את פושעי ישראל, באהבה רבה יותר ממה שאוהב את הגוי הכי טוב".

"דש במם, קידושין בשם ר, מאיר (דף ל״ו ע״א) בין אם נוהגים מנהג בנים, בין אם אין נוהגים, אתם קרויים בנים. ואפי׳ ר׳ יהודה, חולק רק על התואר ׳בנים׳, אבל הכל מודים שאוהב את כל ישראל ללא יוצא מן הכלל. ואנו חייבים להדבק במדותיו של הקב״ה ולכן כתוב בס׳ תנא דבי אליהו, שמצוה להתפלל כל יום על פושעי ישראל שיחזרו בתשובה, וכמובן, יש מאוד להזהר לא ללכת בדרכיהם. ושנינו במם׳ גיטין (נ״ז, ע״א) ״תא חזי מה בין פושע ישראל לבין נביא אומות העולם״ דהיינו בלעם הרשע הנביא. והשי״ת יצילנו מכל מכשול שהוא, ונזכה שיתקיים ׳וכל בניך לימודי ה, וגו׳. וכן יה"ר".