אאא

סביר להניח שגם אתם קיבלתם בשנה האחרונה לפחות טלפון אחד שניסה להתרים אתכם למטרה כזו או אחרת. רבים זעמו על התופעה וטענו כי היא פולשנית ומטרידה כתוצאה מכך מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 63), התשע"ו-2016 של ח"כ מיקי רוזנטל שיעצור את התופעה מבחינה חוקית.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "מטרת התיקון לחוק להבטיח כי לכל אזרח בישראל תהא הזכות והיכולת למנוע מגופים, מכל סוג שהוא, להטריד אותו במה שמכונה דואר זבל ("Spam"). לאחרונה, התופעה לפיה מוסדות ללא כוונת רווח שולחים מסרים אלקטרוניים לנמענים, אם באמצעות הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים או הודעות מוקלטות, ובלי שלנמענים תהא הבחירה להפסיק זאת, הפכה נפוצה מאוד".

על פי ההצעה החדשה יתוקן סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) ויכלל בו בהגדרה "דבר פרסומת" גם מסר המופץ לציבור הרחב שמטרתו בקשת תרומה או הפצת תעמולה, כך שהאיסור יחול גם על הפצת מסרים אלה. מאיסור זה מוצע להחריג (על ידי הפוליטיקאים כמובן) בקשת תרומות לשם התמודדות בפריימריז או בחירות לכנסת, לראש רשות מקומית או לרשימת מועמדים ברשות מקומית וכן תעמולה שיש בה מסר פוליטי.

כמו כן, הוצע לקבוע כי משלוח דבר פרסומת באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, לשם קבלת תרומה או הפצת תעמולה על ידי מפרסם שהוא עמותה או חברה לתועלת הציבור, לא יהווה הפרה של משלוח דבר פרסומת אסור, ובלבד שהנמען לא הודיע על סירובו לקבל את דבר הפרסומת באחת מן הדרכים הקבועות בהצעת החוק.

עוד מוצע תיקון לעניין הסרת שם הנמען מרשימת תפוצה של מפרסם בעת משלוח דבר פרסומת בשיחה טלפונית, וכן התאמה נוספת לעניין הכללת המונח "בקשת תרומה" או "תעמולה בתחילת דבר הפרסומת, כפי שקבוע לעניין פרסומת בחוק כיום, כלומר שתחול חובה על המפרסם להצהיר בתחילת המסר כי מדובר במסר פרסומי.

יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ איתן כבל הציג את ההצעה: "הוועדה ערכה מספר דיונים בהם נאלצנו להתמודד עם לחצים, חלקם בלתי ראויים, לרבות הצגה מוטעית של ההצעה. קיבלנו החלטות מאוזנות שמביאות בחשבון את כל האינטרסים".

35 ח"כים תמכו בקריאה השלישית, ללא מתנגדים וחמישה נמנעים