אאא

הערב, ליל תשעה באב התשע"ו, 2,438 שנים לחורבן בית המקדש הראשון ו-1,948 שנים לחורבן בית המקדש השני, מתאבלים רבבות עמך בית ישראל בצום ובקריאת קינות על האסון הגדול שאירע לעם היהודי לפני שנים רבות. בבתי הכנסיות והיכלי הישיבות נאמרות הקינות ומגילת האיכה ברוב עם. השנה, תשעה באב המקורי יצא ביום שבת, והצום נדחה למוצאי השבת ויום ראשון.

הלכות תשעה באב שנדחה למוצאי שבת (הרב יוסף חיים אוהב ציון)

אחר שיעברו עשרים דקות מהשקיעה יחלוץ מנעלי העור ולא ילבש מנעלים אחרים מיד שלא יראה שכוונתו לאבלות, אלא אחר כמה דקות ילבש נעלי תשעה באב. ובגדי שבת לא יחליף רק אחר צאת הכוכבים. וטוב שיאמר לפני כן 'ברוך המבדיל בין קודש לחול', ואף הנוהגים כר"ת ילבשו בגדי החול בצאת הכוכבים לדעת הגאונים שהוא בשעה 20:17 ולעניין מלאכות יחמירו כר"ת (כך כתב הגרש דבילצקי בספרו הנ"ל). 

הגבאים יאחרו תפילת ערבית כדי שיוכלו הציבור להתארגן. אין אומרים פסוקים ומזמורים לפני ערבית, ואומרים 'אתה חוננתנו', ואם לא אמר אינו חוזר - כיון שמבדיל על הכוס בים ראשון בלילה (משנ"ב). אחר 'שמונה עשרה' - מנהג בבל לומר חצי קדיש ומרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זצוק"ל  כתב לומר קדיש תתקבל, ואין אומרים 'ויהי נועם' אלא קינות ואחר כך מתחיל 'ואתה קדוש'. 

חייבים בלימוד תורה גם ביום תשעה באב, ולומדים בדברים הרעים. (ועיין באור לציון ח"ג עמוד רנז מה שכתב במעלת המנצל את הזמן ללימוד התורה ביום זה). 

יום תשעה באב הוא יום סליחה וכפרה, כך כתב בספר 'שם משמואל' פרשת דברים, ובספר 'אמרי פנחס מקוריץ' כתב שבעת שיושבים על הקרקע הוא עת רצון גדול לקבלת התפילות.

אחר תפילת 'שמונה עשרה' לפני קריאת 'איכה' מדליקים נר ומברך החזן 'בורא מאורי האש' ומכוון להוציא את כולם ידי חובה, ואין אומרים שום פסוקי הבדלה אלא מיד ברכת 'מאורי האש' ומותר לומר לחברו שבוע טוב. 

נשים הנמצאות בבית יאמרו 'ברוך המבדיל בין קודש לחול' כדי שיהיו מותרות לעשות מלאכה, ויברכו לעצמן על הנר. לדעת הספדים בשו"מ ולדעת הרבה מחכמי אשכנז אין להם לברך ברכה זו, בשו"מ הגברים בדיעבד יכולים לברך על הנר כל הלילה.

קטנים שאוכלים בתשעה באב והגיעו לחינוך לדעת מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זצ"ל צריכים לעשות הבדלה ולדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל אינם צריכים לעשות הבדלה. 

חולים, מעוברות ומניקות שיש להם היתר לאכול יבדילו מיד במוצ"ש ואין צריכים לעשות סעודה רביעית, ולא יאמרו שום פסוק קודם ההבדלה.

חולה שצריך רק לשתות מים בתשעה באב אין צריך לעשות הבדלה.

אין מברכים כלל על בשמים בהבדלה ולא במילה. ובשאלה האם מותר להריח בשמים בתשעה באב נחלקו מרן הגר"ע יוסף והגרב"צ אבא שאול. לדעת הגר"ע אסור ולדעת הגרב"צ מותר.

אין לשטוף כלים בתשעה באב רק הנצרך לו, אמנם כלים שאם לא ישטפם יגרמו לזבובים וכדו' וכן באופן שאם לא ישים בהם מים יהיה קשה לשוטפן - מותר לתת בהם מים. ומרן הגר"ע יוסף מתיר לעשות מלאכה בליל תשעה באב.

בליל ת"ב אין אומרים השנה לא תיקון רחל ולא תיקון לאה

ביום תשעה באב אין אומרים תיקון חצות.

כתב הגר"ח פלאג'י שיש עניין להשכים להתפלל תפילת שחרית ביום תשעה באב. 

ברית מילה דחויה בתשעה באב - בעלי הברית מתענים ומשלימים התענית.

מילה בזמנה, השנה, אבי הבן המוהל והסנדק יתפללו מנחה גדולה, ירחצו פניהם ידיהם ורגליהם בצונן ויחליפו בגדיהם לבגדי שבת משומשים [שאינם מכובסים]ואינם משלימים תעניתם, שיום טוב שלהם הוא, ולבני ספרד יכולים להישאר עם בגדי השבת עד הערב. (וע"ע חזו"ע ע"מ שצד ואורל"צ ח"ג ע"מ רסד). ולא ילבשו נעלי עור בשעת המילה, ולא יברכו על הבשמים במילה. 

צריכים להבדיל קודם המילה והציבור יכולים לצאת ידי חובה בהבדלה זו ולא יבדילו על כוס המילה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מותר לומר מזל טוב לאבי הבן שאין זה בכלל שאילת שלום.

תשעה באב יש 92 ברכות ולכן יש להשלימם על ידי שמיעת ברכות התורה וההפטרות ואשר יצר.

יש להכריז בציבור להבדיל על הכוס בלבד בבית בלי נר ובשמים.

בשנה זו במוצאי תשעה באב מותר להסתפר, להתגלח, לרחוץ בחמין, לכבס, לשמוע שירים, לברך שהחיינו, לאכול בשר ולשתות יין - לספרדים. הרמ"א מחמיר ומתיר בשר ויין רק למחרת (יום שני).

נוהגים לקדש הלבנה במוצאי תשעה באב ויטעם משהו קודם הברכה, ואם יכול יביא מביתו נעלי עור וילבשם קודם ברכת הלבנה.

זמני יציאת הצום:

ירושלים - 19:51

בני ברק -  19:53

חיפה - 19:54

באר שבע - 19:52

צפת: 19:52

לונדון: 21:06

פריז: 21:46

ניו יורק: 20:27

אומן: 20:54