אאא

"באורח פלא" כשנעשים טעויות כספיות הן תמיד לטובת המדינה וכמעט אף פעם לא לטובת האזרח הפשוט לכן מדובר בבשורה של ממש. לראשונה המדינה תשיב כ-5 מיליון שקל לציבור לאחר שגבתה אגרות ביתר.

מדובר, בין היתר, בגביית יתר של אגרות בגין בקשות לרישום בטאבו, אגרות בגין שירותי רשם הירושות, אגרות לבתי המשפט, להוצאה לפועל ולבתי הדין לעבודה - אשר המדינה הודתה בבית המשפט כי "עיגלה" ב"טעות" את סכומיהן לרעת הציבור.

גביית היתר נחשפה במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה נגד המדינה בטענה לגביית יתר של אגרות שונות. בתביעה נטען כי כל האגרות חושבו בטעות לפי עדכון האגרה האחרונה למדד המחירים לצרכן, למרות שסכום האגרה כבר כלל תוספת בגין עיגול סכום האגרה הצמוד. כמו כן, נטען, לא נלקח בחשבון מדד שלילי, כך דווח ב'גלובס'.

את התביעה הגישה לאה רוזנברג, באמצעות עו"ד עידו שטיינר, לאחר שלטענתה נגבתה ממנה אגרה ביתר במשרדי הטאבו. רוזנברג, תושבת נשר, רכשה דירת מגורים בעיר יחד עם בן זוגה, ולשם רישום הדירה בלשכת רישום המקרקעין נדרשה לתשלום סך של 33 שקל ביום 25.8.14 בגין אגרת בקשה לרישום עסקה מכוח תקנות המקרקעין (אגרות).

לטענתה, נפל פגם באופן הצמדת האגרה, כך שנוצרה בהן גביית יתר. המדינה, נטען, מצמידה את האגרות שהיא גובה בטאבו, בבתי המשפט, ברשם הירושות ועוד, בניגוד להוראות הדין החל ובניגוד לעמדתה המוצהרת בפני הערכאות השונות.

בראשית ההליכים טענה המדינה כי יש להצמיד את סכומי האגרות המעודכנים לפני עיגולם בהתאם להוראות עיגול הסכומים הקבועות בתקנות, וכי לא נפל פגם בחישוב האגרות הנטענות.

ואולם, זמן קצר לאחר שהחלו הדיונים המקדמיים בתביעה הייצוגית, הגישה המדינה לבית המשפט "הודעת חדילה" - הודעה על הפסקת גביית האגרות ביתר - במסגרתה הודתה כי נפלה טעות באופן חישוב האגרות, וכי הכספים שנגבו ביתר יושבו לציבור. בהמשך לכך מסרה המדינה כי גביית היתר בשנתיים שקדמו למועד הגשת הודעת החדילה עמדה על 4.86 מיליון שקל.

התיקון הבולט ביותר בעקבות הודאת המדינה בטעות הוא תיקון אגרת הבקשה לרשם המקרקעין. מדובר באגרה הנדרשת מכל מי שמבקש להעביר נכס כלשהו בטאבו, והפגם שנפל בגבייתה הגיע לסך של 4.4 מיליון שקל, שנגבו ביתר מכ-900 אלף צרכנים בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה לאישור התביעה הייצוגית.

השופטת אסתר שטמר מבית המשפט המחוזי בתל-אביב אישרה את הודעת המדינה על תיקון הטעות בחישובי האגרה וחייבה את המדינה לשלם לרוזנברג גמול כתובעת ייצוגית בשיעור 2% מסכום גביית היתר - 97,303 שקל; וכן שכר-טרחה לבא-כוחה, עו"ד שטיינר, בשיעור 8% מסכום גביית היתר - 389,213 שקל, בתוספת מע"מ. 

כיצד יתרת הכסף יוחזר לאזרחים עדיין לא ברור.