אאא

שר האוצר, משה כחלון, חתם היום על צו המפחית את המכס על דגים. המהלך שסוכם על ידי האוצר ורשות המסים עם משרד החקלאות והתאחדות חקלאי ישראל, מהווה צעד נוסף במאמץ להפחתת יוקר המחיה. כמו כן, הוסכם כי תהא תמיכה ממשלתית במגדלי הדגים בבריכות בסכום של 30 מיליון ש"ח לשנה כפשרה מאזנת.

הצו החדש קובע מתווה להפחתת שיעורי המכס על דגי האמנון בורי וקרפיון לפיו, ממועד חתימת הצו יופחת שיעור המכס בשיעור של 50%. לאחר מכן, יתבצעו שלוש פעימות נוספות ב-1 בינואר בשנים 2018, 2019 ו- 2020, בשיעור כולל של 12.66%. על פי ההסכם, לפני ביצוע הפעימות הנוספות ייערך בירור בנוגע לפדיון של הענף בהתאם לדוחות המבוקרים.

ככל שתהיה עליה בפדיון הענף או ירידה הנמוכה מ- 5% יתבצעו הפעימות כמפורט לעיל מידי שנה. ככל שתהיה ירידה בפדיון הענף בין 5%-10% תהא הפחתה בשיעור של 50% מההפחתה המתוכננת. ככל שהירידה בפדיון בענף תהא גדולה מ- 10% תידחה הפעימה בשנה, ולקראת ביצוע הפעימה תיערך בדיקה נוספת.

כמו כן, על פי החלטתו של כחלון יוסר לחלוטין המכס שהוטל על דגים שעמד על עד 5 ₪ לק"ג.

כבר לפני חג הפסח הודיע כחלון על הפחתת המכסים של הדגים אך בפועל המחירים לא ירדו באותו שיעור של הפחתת המכס. יהיה מעניין לעקוב אחר מחירי הדגים בהתאמה למכס ולראות האם צעדו של כחלון אכן יפחית את יוקר המחיה.