אאא

ספר אישי בו למד והגה אבי הישיבות הגאון רבי חיים מוולוז'ין בעל ספר "נפש החיים" ובו חתימת יד קדשו על שער הספר נחשף בימים אלו לקראת מכירת "בית אסופה" הקרובה.

מדובר בספר "עצמות יוסף" על מסכת קדושין לרבי יוסף בן עזרא משאלוניקי, שנדפס בעיר פיורדא בשנת תקכ"ג. בשער הספר מתנוססת לתפארה חתימת יד קדשו של המקובל הגאון הגדול, ראש לכל ראשי הישיבות, גדול תלמיד הגאון מוילנא, רבינו חיים אב"ד ור"מ וולוז'ין בעל ספר "נפש החיים".

בשער הספר בפינתו השמאלית למעלה, רשם הגר"ח בעצם כתב ידו הטהור: "לה' הארץ ומלואה הק' חיים בלא"א כמוהר"ר יצחק נר"ו מוולאזין חוטר מגזע רפאפורט".

כתב היד של רבי חיים מוולוז'ין
כתב היד של רבי חיים מוולוז'ין

משפחת רפאפורט היא ממשפחות הכהונה המיוחסות בישראל, ואף הגר"א שב ופדה עצמו אצל רב מרבני משפחת רפאפורט. מוצא המשפחה מלובלין ומשם עברו לאיטליה לעיר פורטו שמקדמוניה נודע בעל "מנחה בלולה".

יחוס הגר"ח למשפחה זו הוא דרך אמו הרבנית מרת רבקה, שהייתה בתו של רבי יוסף הכהן רפאפורט אב"ד פיעסק הסמוכה להורדנא, אחיו של הגאון רבי חיים הכהן רפאפורט אב"ד לבוב בני הגאון רבי שמחה הכהן רפאפורט אב"ד לובלין והוראדנא (ראה בשער ספר בנין של שמחה להג"ר אברהם שמחה מאמצ'יסלב אחיינו של הגר"ח).

למעשה לא מצאנו מעולם שהגר"ח הזכיר בחתימתו את יחוסו למשפחה זו וחתימה זו שלפנינו היא עדות ראשונה ויחידה לכך מפי הגר"ח עצמו.

עמוד השער
עמוד השער

הגר"ח מוולוז'ין, הניח אחריו שתי ירושות לדורות עולם - ספר "נפש החיים" ויסוד ישיבת וולוזי'ן שהיא אם כל ישיבות ליטא. על כך כתב הגאון רבי אבלי פוסוויילר אב"ד וילנא בהסכמתו לנפש החיים: "ויותר שהיה חכם, עוד לימד איזן וחיקר והרבה להגדיל תורה ולהאדירה הוא הגבר הוקם על, עולה של תורה ולהחזיר העטרה ליושנה אשר בדורות האלו נתמעט כבוד התורה... הוא האיש אשר חרף נפשו ומאודו להושיב ישיבה נשגבה ורמה, רמה קרנו קרן התורה בהגבירה, אחרי אשר כמעט נתקיים ח"ו עתידה תורה שתשכח מישראל, יגע להחזירה וממנה השקה עדרים עדרים סתת באבני חפץ ולקדר בהרים".

כפי הידוע עד עתה, ספר זה הנחשף כעת הוא ספר יחיד בעולם שעליו מתנוססת חתימת הגר"ח בעצם כתב יד קדשו.