אאא

ביקורת רבה הושמעה השבוע בחוגי העדה החרדית והפלג הירושלמי על ועידת המודיע לאור העובדה שראש הממשלה בנימין נתניהו התארח בה לצד אישים חילונים נוספים, ולאחר שביטאון הפלג הירושלמי 'הפלס' תקף את הוועידה, גם ראב"ד ה'עדה החרדית' תוקף את הוועידה המדוברת.

השבוע ב'מאמר השבועי' התייחס הגאון רבי משה שטרנבוך ל'ועידת המודיע': "והנה קמו אנשים מהחרדים, ומחניפים לרשעים וראשי השלטון דהיום - אוי לנו כי חטאנו מאוד!" "וראוי לכל רב ואדמו"ר לפרסם שדברי חנופה לראש הממשלה הם לא על דעתינו".

הרב שטרנבוך תוקף את ראש הממשלה שהשתתף בועידה וכותב: "הנה השבוע ערכו כינוס לאנשי עסקים חרדים, והזמינו שם את ראש הממשלה והחניפו לו בכבוד גדול, ו"נתכבדו" בהשתתפותו ובנאומו, והעלימו עיניהם מרשעותו של מומר זה האוכל נבילות וטריפות שקצים ורמשים אשר כבר פרק מעליו כל שייכות וקשר עם דת ישראל, מומר שפער את פיו בכפירה נגד תורתינו הקדושה באומרו שהוא לומד תורה עם בנו ומפרש בה כפי הבנתו וכרצונו החופשי".

הראב"ד ממשיך ותוקף בנוגע לפעילותו של ראש הממשלה בנושא 'הכותל הרפורמי': "הוא זה שעמל להכניס את הרפורמים לארץ ישראל ולהעניק להם זכות בתוך כותל המערבי בשעה שלולא עמידתו למענם לא היה להם פתחון פה וזכות לדרוש מקום בכותל המערבי".

"והנה באים ומחניפים לו בלשון חלקלקות באומרם לו שהחרדים יעמדו לצידו כנגד מתנגדיו מבית ומחוץ, ושכביכול הוא עומד לצידינו בכל העניינים, וכביכול הכל כבר מסודר עם הממשלה חוץ מ"סידור דירות לחרדים", ומה גם שלדבריהם נמצא שאם יבנו דירות לחרדים כבר יצאנו משעבוד מלכויות, וממילא כבר הגענו כבר לימות המשיח, שהרי אמרו חז"ל "אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות".        

הרב שטרנבוך מתייחס גם לפרשת 'חטופי תימן' וכותב: "איך אפשר לשכוח את עומק השנאה לציונים? הלא רק לאחרונה פורסם שוב מגודל רשעות ואכזריות הציונים ששיקרו ורימו מאות עולים או יותר כשאמרו להם שבנם מת וקברוהו, בשעה שבאמת הם מכרו אותם בארץ ובעולם בעבור בצע כסף וכדי לנתק את הדור הצעיר מאבותיהם החרדים".

בהמשך ממשיך הראב"ד ותוקף את אנשי 'המודיע' וכותב: "והנה קמו אנשים מהחרדים, ומחניפים לרשעים וראשי השלטון דהיום - ממשיכי ממשלת וחזון הציונים דאז, אוי נא לנו כי חטאנו מאוד! ובגמ' בסוטה (מ"א ע"ב) איתא שעם ישראל נתחייבו כלייה על שהחניפו לו לאגריפס, ולדעת הסמ"ג והרא"ם עוברים בזה בלאו ד"לא תחניפו", וכבר אמר ה"חפץ חיים" הק', "אם אין בידינו ללחום כנגד הרשעים, מי התיר לנו להחניף להם? ועל זה הקב"ה יתבע אותנו לדין"!".

לסיום כותב הראב"ד "וראוי לכל רב ואדמו"ר לפרסם שדברי חנופה לראש הממשלה הם לא על דעתינו, ואנו מקושרים לגדולי וצדיקי הדורות ולא למי שמנותק מדת ישראל, ועינינו נשואות רק לאבינו שבשמים שירחם עלינו ויגאלינו במהרה למען שמו אמן".