אאא

הצעת חוק שהונחה על שולחן הכנסת וצפויה בקרוב לעלות להצבעה בקריאה טרומית, ממליצה כי ביטוח רפואי יכנס בגדר של החריגים המצויים בחוק אשר אינם ניתנים לעיקול. כיום, ניתן לעקל ביטוח רפואי, חייב - חולה המבוטח בביטוח רפואי אשר נאלץ לעבור ניתוח טיפול או מימון תרופה, יכול למצוא את עצמו בפני שוקת שבורה, ללא שמירה על גופו וללא שמירה על כבודו, לא פעם עקב חוב זעום.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב : "חוק יסוד כבוד האדם וחירותו העניק מעמד חוקתי לזכויות המוגנות על פיו, כפי שקובע סעיף המטרה שבו, ועיקרם, הזכות לשמירה על החיים הגוף והכבוד ועוד. תוך קביעה כי אף החוקים אשר נחקקו לפני חקיקת החוק וכל שכן לאחריו יפורשו לאורו ולרציונל הטמון בו.

בהמשך לכך וכפועל יוצא, נקבע בסעיף 22 לחוק ההוצאה לפועל כי למרות הכלל הקובע כי ניתן לעקל כל נכס של חייב לרבות זכות קיימת או עתידית, ואף הנמצאת בידי צד שלישי, ישנם חריגים אשר אינם ניתנים לעיקול. בין היתר, צורכי אוכל למחיית החייב ובני משפחתו לתקופה שנקבעה בחוק, חיות מחמד, מיטלטלין המשמשים למקור פרנסתו של החייב, תשמישי קדושה, מיטלטלין חיוניים לנכה, צרכים חיוניים וביניהם ציוד רפואי תרופות ועוד".

"היינו, המחוקק הבין הפנים והביא לידי ביטוי, שאדם חולה זקוק להגנתו, ודאג לו למעטפת בסיסית שתשמור על גופו וכבודו, בהתאם להוראות החוק", אומר חבר וועדת הבריאות בכנסת ח"כ מיכאל מלכיאלי. "אך הדבר אשר זקוק לו החולה יותר מכל, לכל הפחות בחלק מן המקרים, נשכח מלב מבלי משים ולא זכה להגנת המחוקק, והינו 'הביטוח הרפואי'- חולה המבוטח בביטוח רפואי אשר נאלץ לעבור ניתוח טיפול או מימון תרופה, יכול למצוא את עצמו בפני שוקת שבורה ", מציין מלכיאלי.

יש לציין, כי עשרות חברי כנסת מכל סיעות הבית חתמו על הצטרפות להצעת חוק.