אאא

משא חיזוק והתעוררות מיוחד נערך אתמול (רביעי) בהיכל ישיבת "קול תורה" על ידי הגאון רבי משה הלל הירש, ראש ישיבת סלבודקה, ולאחריה התקיימה עצרת תפילה נרגשת ברוב עם, בתפילות ותחנונים לרפואתו השלמה והאיתנה של רבינו מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן.

יצוין כי מדובר בשיחה נדירה מאחר ומזה שנים רבות שלא נמסרה שיחה של ראש ישיבה חיצוני שאינו חלק מהצוות של 'קול תורה'.

בפתח העצרת נשא דברי חיזוק ראש הישיבה, הגאון רבי משה יהודה שלזינגר, שבדברים נרגשים עורר את הציבור הגדול: "אנחנו מתפללים שהקב"ה יקיים איתנו את רבינו הגדול עיני העדה, הציבור זקוק לעיניים, הגמרא אומרת שציבור שאין לו העיניים הנכונות אין לו את הכיוון הנכון, לכן אנחנו מתפללים ומתחזקים שהקב"ה יאריך ימיו של רבינו מרן ראש הישיבה שליט"א, שגדולי הדור הקודם סמכו עליו על דעתו שניתנה לו ע"י עמל התורה ובמסירות התורה בכל התנאים שהוא עבר בחיים וכל ההנהגה שלו והקניין שלו בהנהגת הציבור, והציבור צריך לו, וההתעלות שעושים לצורך חיזוקו תעמוד לנו להחזיק את רבינו בע"ה לעוד שנים רבות עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן".

הגאון רבי משה הלל הירש, עמד במשאו, כי "זה הזמן שאנו צריכים את גדול הדור, מכמה וכמה בחינות שאנו צריכים לו, ואנו צריכים להתחזק איזה חיזוק שתהיה סייעתא דשמיא שיתרפא מיד.

"הגמרא אומרת במנחות (ז.), ואמר ר' חסדא טאבי בלעי מאבימי עלו דהא שמעתתא ואתא לקמיה דרב חסדא להזכיר לו את הגמ' וליתי גביה, א"ל הכי מסתייעא מילתא טפי שאם ר"ח יבוא לאבימי משום יגעתי ומצאתי שההליכה הזאת אבימי עשה זאת שווה. וצריך להבין מה שייך לומר יגעתי ומצאתי ב'ללכת'. אנו יודעים שיגיעה זה ברשב"א, שואלים חז"ל ומתרצים שע''י שעוסקים בארון זוכים בתורה, ויש עוד חז''ל שהוויכוח בין משה רבינו לבצלאל ששאל מה הזכות שבארון יהיה הלוחות. רואים שהארון הוא סמל לכבוד התורה וע''י שעוסקים בכבוד התורה זה נותן חכמה.

"ויש לנו לפרש זאת עפ"י מה שכתוב בחז''ל, ויסתר משה פניו, שמשה רבינו הסתיר פניו כאילו הוא לא ראוי לשכינה. אמר הקב''ה אתה הסתרת פניך וחלקת לי כבוד, חייך שאתה עתיד להיות אצלי מ' יום ואתה עתיד ליהנות מזיו השכינה וזה הוא הקרני הוד שקיבל בגלל שהוא כיבד את הקב''ה ורואים שאם מכבדים את הקב''ה זוכים לחכמה ולתורה, המלמד תורה לעמו ישראל.

"ואיך אנו מכבדים את התורה, אומר רבינו יונה, שמדרכי קידוש שמו יתברך, שבכל מעשיו רואים את החשיבות שיש לו זה האהבתו ויראתו וזה הוא כבוד ד' יתברך ושעמלים בתורה עצמה שמדברים ברמב"ם וברשב''א זה מראה עד כמה חשובה התורה ואז הוא זוכה לס"ד, ובזה אין נפק''מ אם זה בשעת הלימוד או לא, וזה הוא מה שאבימי אמר, שאפילו היגיעה בהליכה היא עוזרת ללימוד ומקבלים ס"ד.

"אם אנו רוצים ס"ד מהקב''ה שיענה את תפילותינו על גדול הדור שכל כך נצרך ואי אפשר לתאר איך יהיה חס ושלום, על זה צריך להתחזק בעמלות התורה, והראש הישיבה בעצמו הוא הסמל של כבוד ד' יתברך וכל הסייעתא דשמיא הוא מכוחו וכל כלל ישראל צריך אותו, לא רק להחלטות שלו, אלא, גם להראות לנו את כבוד התורה, ואנו צריכים עכשיו להתחזק בעמלות בתורה ובתפילה וגם שלא בשעת הסדרים ועי"ז הקב''ה ישמע את תפילותינו ולהחדיר לעצמינו שהתפילה מועילה ושזה יביא את הסייעתא דשמיא שעי"ז נוכל להמשיך שהראש ישיבה יהיה איתנו והקב"ה יעזור שיעלה תפילותינו ברצון".

לאחר דברי החיזוק ניגש ראש הישיבה הגאון רבי שלמה שלזינגר, לעמוד התפילה בהתרגשות עצומה ובבכיות נרגשות לאמירת פרקי תהילים, כשקהל ההמונים בהיכל הישיבה וברחבת הישיבה זועקים בתחינות נרגשות לד' יתברך לעורר רחמי שמים מרובים למען כלל ישראל שהקב"ה ישלח מזור מהרה לרבן של ישראל.