אאא

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי, התייחס לאחרונה לתופעת ספרי ההלכה, האגדה והתלמוד הכוללים איורים, ועסק בנושא ההלכתי שבדבר.

על פי המובא בגליון "דברי שיח", "למעונו של רבינו נכנס מחבר עם ספר הלכתי חדש, בסוף הספר צירף המחבר ציורים שונים להבנת הנושא בו עוסק הספר. מרן שר התורה התייחס לכך ואמר כי לפני שנים רבות הוא ראה תנ"ך בהוצאת דפוס ישן, ובשער הספר יש ציור של משה רבינו ואחיו אהרן הכהן וכן של שמואל הנביא". הגר"ח ציין כי "אחד המדפיסים שהיה עם הארץ צייר שני שמואל, שמואל א' ושמואל ב'..."

מרן שר התורה אמר כי "האמת היא שאף אחד - בוודאי לא הצייר, יודעים בבירור כיצד היה מראה פניהם של חכמי הדורות הקודמים, אכן, אין שום איסור בדבר לצייר אותם אם הדבר מסייע ללומדים. אלא שצריך לזכור שזה לא מראיהם האמיתי. כיוצא בזה אמר, כי נשאל פעם אם יש חסרון במה שהוציאו משניות מצוירים כדי להקל על הלומד, בפרט כשיש נושאים קשים של כלאים או אהלות שהציורים מאוד מאוד מקילים על הלומד, והשיב בזה שבודאי אין שום איסור ואדרבה, יש בזה מצוה של זיכוי הרבים".

הגר"ח קנייבסקי הזכיר עוד כי "כבר בגמרת וילנא שלנו יש בהרבה מקומות ציורים בגליון הגמרא, והראשון שבהם בעירובין דף כ' ע"ב".

יצויין כי בעבר נכתב בספר 'אוצר פלאות התורה' כי "שאלתי את הגר"ח שליט"א בענין מה שמצינו בספרים ישנים ועתיקים שמצויר על שער הספר ציורים של משה רבינו ואהרן הכהן, ולפעמים יש ציורים של האבות הקדושים והנביאים, האם יש בזה זלזול בכבוד האבות והנביאים הקדושים מחמת שהציורים הם בדוים ושקריים או דלמא אין בזה חשש זלזול. והשיב בכתב בזה הלשון: "זה רק משל ואין חשש".