אאא

הראשל"צ ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה עמאר קורא לציבור לקבל על עצמו בערב ראש חודש אייר יום תענית, ולמי שקשה - חצי יום, בשל החלטת בית המשפט העליון לאפשר את חילולי השבת בפתיחת המרכולים בעיר תל אביב. 

בפתח מכתבו כותב הרב: "ויזעקו אל ה' בצר להם. כי הנה אויביך יהמיון, ומשנאיך נשאו ראש. על עמך יערימו סוד וגו', (תהילים פ"ג). המייתם ואיומיהם של אויבי ישראל, שהם אויביו של הקב"ה כים נגרש, עד שנהפך הדבר לדבר שבשיגרה, ואין אנו רשאים להתעלם ולהחריש, אלא לצעוק מעומק ליבנו בתפלה ותחינה לפני ה'".

לדברי הגר"ש: "יחד עם זה חובת כל איש ישראל להתחזק בתורה ובשמירת המצוות, שהן המה הערובה שיתקבלו תפילותינו לפני ה' וישמע את נאקתינו".

מכתב הגר''ש עמאר
מכתב הגר"ש עמאר
הגדלה

הרב מתייחס להחלטת בג"ץ וכותב כי "וכמה מצער לשמוע קול ענות חלושה ורפיון ששולחים ידם לזלזל ביום הקדוש מכל הימים, שהוא נשמת עם ישראל "יום שבת קדש", ומתירים לרומסו בפרהסיא ה' יצילנו, והיא סכנה גדולה לעורר מדת הדין רח"ל, ובפרט בימי הספירה שהם ימי קטנות ויש בהם סכנות, ח"ו".

הרב פנה לציבור: "ואת אחי אני מבקש לקבוע את יום שלישי כ"ט ניסן ליום תפילה והתעוררות, והיחידים שמתענים ערב ר"ח, יקבלו עליהם תענית ביום שני כ"ח ניסן בסוף תפלת מנחה, וכל מי שיכול יצטרף להם, ומי שקשה עליו, יעשו "תענית דיבור", ויתאספו בבתי כנסיות לשפוך שיחם ומר רוחם לפני ה', שיבטל מעלינו כל הגזרות הרעות בגשמיות וברוחניות.
ובזכות שמירת השבת הא-ל ישמור כל עמו ישראל לעד, אמן".