אאא

הגאון רבי ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים, התייחס בצהריים (שני) לחקירתו של יושב ראש ש"ס השר אריה דרעי ואמר כי "הוא שליח של גדולי הדור, וכולם יודעים את שנאת עמי הארץ לבני התורה, וחפצים להכניעינו חלילה".

הרב נשאל על ידי אחד מתלמידיו: "לצערנו יושב ראש ש"ס אריה דרעי נמצא כרגע בחקירה האם זה לא ביזיון לתורה שמנהיג שמייצג ציבור שלם של חרדים נמצא בחקירה". 

"לא תשנא את אחיך בלבב", כתב לו הרב בתשובה והוסיף, "לא תשא שמע שוא. יכרת השם כל שפתי חלקות. לא תונו איש את אחיו. לא תקום ולא תטור. לא תלך רכיל בעמך. כאילו כופר בהשם יתברך. שקול יותר מעבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים".

לדבריו: "ועיין תוספתא ערכין ב, י. שלשון הרע וגנות של חבירו גרוע מאונס ומפתה וחומס חמס. ונגעים באים עליו. ועשרה נסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר ולא נענשו אלא על לשון הרע כמובא במסכת אבות דרבי נתן פרק ט. ואפילו מרים הנביאה הצדקת לא ניצלה מעונש".

הרב תקף בחריפות חריגה את השואל והוסיף: "אתה משחק באש של גהינם. מפני שיש איזה רשעים בדורינו שזה דרכם כסל למו ורבים נגררים אחריהם. חוסו על נפשיכם ועל נפש עם ישראל הסובל נוראות ואין יום שלא נפטרים ילד או ילדה בישראל. ועל אלה המספרים נאמר יהי דרכם חושך וחלקלקות ומלאך השם רודפם כדאיתא באבות דרבי נתן פרק מ״א. ועליהם נאמר כי הנה היום בא בוער כתנור.....".

"ובמסכת דרך ארץ א, הלכה י"ג אמרו אין לו חלק לעולם הבא. וכמה חוליים בר מינן באים לעולם בגללו עיין במסכת שבת ל"ג, ב. ועיין פסחים פ״ז, ב. שזכה ירבעם בן נבט להימנות עם מלכי יהודה מפני שלא קיבל לשון הרע על עמוס. והמקבל לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים. והגשמים נעצרים בגללו תענית ז, ב.

"ובמסכת סוטה מ״ב, א. אמר רבי ירמיה בר אבא ארבע כיתות אינן מקבלות פני שכינה. כת ליצים (בטלנים המדברים דברים בטלים) כת חניפים, כת שקקנים, כת מספרי לשון הרע וכמה האריך רבינו האר״י ז״ל בגודל הפגם שפוגם למעלה. ואיזה עונש נורא ואיום צפוי לו שם.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"עוד אמרו ז"ל כי לשון הרע חמור יותר משלש עבירות שנאמר עליהם יהרג ואל יעבור כדאיתא במסכת ערכין ט״ו, ב. שהם עבודה זרה זה המשתחוה לפסל. גילוי עריות זה החוטא בזדון באשת איש ושאר קרובותיו שדינו בשריפה, ושפיכות דמים שכמעט אין לו כפרה. וכמה נורא הדבר הזה. חוסה חוסה חוסה על נפשך ידידי ואהובי. אנחנו באמצע שלשת ימי הגבלה הקדושים והטהורים. ואיך נאזין לדברי הבלים ורשע".

הרב סיים את תשובתו: "לכן ידידי אהוב נפשי, תברח ותתרחק מאלה המספרים גנאי על אחרים והפסידו את עולמם ומזיקים למאזיניהם. התרחק מכלי התקשורת השורפים את עם ישראל בהבליהם".

בשאלה אחרת נשאל הרב האם להתפלל להצלחתו של השר: "אריה דרעי בשעה זו נמצא בחקירה עם רעייתו שאלתי האם יש עניין על פי ההלכה להתפלל להצלחתו ומה נכון לעשות? אם הרב יכול להביע דעתו בנושא".

תשובת הרב: "בהחלט, כולנו צריכים להתפלל על כל יהודי הנמצא בבעיה ולהצילו. משום לא תעמוד על דם רעך. ועוד מכיוון והוא שליח של גדולי הדור וכולם יודעים את שנאת עמי הארץ לבני התורה, וחפצים להכניעינו חלילה, ולכן עלינו להרבות בתפילה כי יפר עצתם ויקלקל מחשבותם".