אאא

"עצרת הגיוס": רובם ככולם של ראשי הישיבות הליטאיות בארה"ב, גם אלו המזוהים עם 'הפלג הירושלמי', לא חתמו על הקריאה להשתתף בהפגנה שתיערך מחר בניו יורק והם אף לא ישתתפו בה.

מכתב תמיכה נלהב בהפגנה זו מגיע הערב (מוצ"ש) מהגאון רבי ישראל יצחק קלמנוביץ, הנחשב לקנאי בדעותיו ומזוהה עם השקפות 'הפלג'. יצויין, כי אין במכתב זה משמעות מעשית על השתתפותם של בני הציבור הליטאי אלא יותר תמיכה רעיונית בעניין ההפגנה.

"החיים השלום והברכה, קדם מעלת הוד כ״ק אדמו״ר אשר על ישראל הדרתו הגאון רבי יקותיאל יהודה שליט״א מסאטמאר", פותח הרי"י קלמנוביץ' את מכתבו שמיועד לאדמו"ר מהר"י מסאטמר.

"הן ידוע המכתב כאן בארץ ישראל, שמלחמת הסיטרא אחרא וגונדא דיליה הלוחמים נגד התורה הקדושה, החמירה בזמן האחרון מאוד מאוד, שלוחמים בעוז ובגבורה, ובכל מיני התחכמות, וברוב ממון, לבטל את התורה הקדושה והאמונה בהשם יתברך שמו, ולהוציא כל לומדי התורה מבית המדרש, ולהכניסם לתוך הצבא הטמא שלהם, לטמאם, לזהמם, ולערבם עם החפשים והחפשיות שלהם, בכח, בהסתה, ובפיתויים עד אין שיעור, וכל זה בגלוי ובהכרזה מפורשת שזה כל כוונתם".

דבריו החריפים בעבר של הרב קלמנוביץ', נגד גדולי ישראל: "בעלי תוארים מנופחים" (באדיבות המצלם)

"וכן בכל ענייני היהדות, פועלים בכל כוחם לקלקל ולערב את בנינו ובנותינו ביחד עם החפשים והחפשיות לפרוץ כל המחיצות המבדילות, והמוחים והמסבירים את עוצם הסכנה והקלקול שיש בהצבא הטמא, נרדפים על ידי הפאליציי, המכים באכזריות נוראה וחוטפים אותם לבית אסורים, ועל כן עיני כל ישראל בארץ הקודש נשואות אל אחינו שבגולה להשמיע קול זעקה ומחאה קבל עם ועולם על חורבן הדת והתורה שנעשה כאן בארץ ישראל".

וממשיך הרב קלמנוביץ': "הנני לחזק ידיכם בהשמעת קול המחאה על ידי האסיפה לשם שמים שיהיה מזה חיזוק גדול הן מצד שיתפרסם גודל עוולתם כנגד היהדות החרדית, להחליש כוחם שלא יוכלו לעשות כהנה, והן מצד החיזוק הגדול לכלל ציבור היראים בארץ ישראל שעומדים בחזית המלחמה למחות ולהציל מהשמד, יישר כוחכם מאוד מאוד".

המכתב המלא (סריקה)
המכתב המלא (סריקה)
הגדלה

"פשוט שכל מי שחש לכבוד מלכות שמים שלא תהיה מושפלת ומחוללת, וכן יש לו השתתפות בסבלן וצערן של ציבור היראים, יבוא לאסיפה הגדולה הזאת בלי שום אמתלאות, ויהיה בכלל הברכה לאשר יקיים את דברי התורה, ולא יהיה בכלל מי שלא בא לעזרת השם בגיבורים. זכותכם רב עד מאוד, תזכו לכל טוב מאדון הטוב בזה ובבא. המאחל בכל לב, ידידכם מוקירכם", מסיים הרב הליטאי מישראל את מכתבו הנחרץ לאדמו"ר.