אאא

נשיא מועצת חכמי התורה, ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן  יוצא הערב (רביעי) בקריאה לבחורי הישיבות, תלמידי שיעור ג', העולים לישיבות גדולות לשמר את סדרי הישיבה עד לסוף הזמן שחלילה לא יהיה רפיון או חולשה מלימוד התורה הקדושה ומבטיח שע״י זה יזכו לסיעתא דשמיא והצלחה בישיבות הגדולות וזהו "לימוד תורה לשמה".

כמו כן קורא הגר"ש כהן לראשי הישיבות ולמגידי השיעורים להמשיך במסירת השיעורים תמידין כסדרן ללא כל שינוי עד סוף הזמן.

במספר כינוסים של ראשי הישיבות שנערכו במעונו של הגר"ש כהן, עלתה זעקתם של ראשי הישיבות הקטנות בדבר הרפיון הנורא השורר בהיכלי התורה בכל שנה בתקופה זו של תחילת חודש תמוז ועד לסיום זמן קיץ, ובקשתם של ראשי הישיבות מהגר"ש כהן לקרא לחיזוק העניין.

במכתב שכותב היום הגר"ש כהן, הוא פונה בקריאה של חיבה לבני הישיבות וז"ל:

בניי אהובי, תלמידי הישיבות הקטנות המסולאים בפז ה׳ עליהם יחיו.

הנה בימים אלו שמסתיימים הבחינות לישיבות הגדולות, והיא תקופה שעשויה להיות ברפיון או חולשה מלימוד התורה הקד׳, ובפרט אלו שנשתבצו בישיבות, הרי שהחובה אצלם גדולה יותר להודות לה׳ ית׳ ולעשות רצונו בלימוד התורה ללא טירדה ולזכות ב׳לימוד תורה לשמה׳. וצריכים להקפיד ולהמשיך בסדרי הישיבה עד לסוף הזמן כי אפשר לאבד בזמן זה כל מה שהשיגו בשלוש שנים, ושכר לימוד תורה זה כפול ומכופל מן השמים ועי״ז יזכו לסיעתא דשמיא והצלחה בישיבות הגדולות.

והנני בא בקריאה לראשי הישיבות ולמגידי השיעורים שליט״א להתמיד במסירת השיעורים תמידין כסדרן ללא כל שינוי עד סוף הזמן, והשם הטוב יעזרנו על דבר כבוד שמו אכי״ר.

בברכת התורה