אאא

פרק ראשון- דיני ממונות בשלשה

דף ב

א. היכן בעינן שלשה דיינים 1. בדיני ממונות, ולמסקנא הכוונה להודאות והלואות, ובהו סגי דיינים הדיוטות. 2. גזילות. 3. חבלות. 4. נזק שלם של שור המועד. 5. חצי נזק של שור תם. 6. זימון לב"ד, בדף ח'. 7. תשלומי כפל. 8. תשלומי ארבעה וחמשה. 9. האונס. 10. המפתה. 11. מוציא שם רע לר"מ, ולחכמים בכ"ג. 12. מלקות, ולרי"ש בכ"ג. 13. עיבור החודש. 14. עיבור השנה לר"מ, ולרשב"ג מתחילים בשלשה נושאין ונותנים בחמשה וגומרין בשבעה. 15. סמיכה על פר העלם דבר של צבור, לר"ש בשלשה ולר"י בחמשה. 16. סמיכת זקנים לקרות להם רבי, בדף י"ג. 17. עריפת עגלה לר"ש, ולר"י בחמשה. 18. חליצה. 19. מיאונין. 20. חילול נטע רבעי שאין דמיו ידועין. 21. חילול מעשר שני שאין דמיו ידועין. 22. פדיון הקדשות. 23. הערכין המטלטלין בשלשה, ולר"י אחד מהם כהן. ובפדיית קרקעות או אדם, בעינן ט' וכהן.

ב. היכן בעינן כ"ג דיינים 1. דיני נפשות. 2. שור הרובע אשה. 3. בהמה שנרבעה לאיש. 4. בע"ח שהרג אדם שהוא בסקילה. 5. הריגת חיות רעות, ולר"א בכולן כל הקודם להרגן זכה, ולר"ע זה רק בנחש.

ג. סנהדרין גדולה לרבנן הויא של שבעים ואחד דיינים ולר"י שבעים, ונצרכת 1. לדון שבט. 2. נביא שקר. 3. לענוש כה"ג במיתה. 4. להוציא למלחמת הרשות. 5. להוסיף על ירושלים. 6. להוסיף על העזרות בבית המקדש. 7. לעשיית סנהדראות לשבטים. 8. עשיית עיר הנדחת.

ד. דיני סנהדרין קטנה 1. ושפטו העדה והצילו העדה, הוו עשרים. 2. בעינן עוד שנים, עבור הטיה לרעה. 3. עוד אחד שאין ב"ד שקול. 4. עיר ראויה לסנהדרין כשיש בה מאה ועשרים איש, ולרבי נחמיה מאתים ושלשים.

ה. דיני ממונות בשלשה היינו הודאות והלואות, ומה שנכתב בנפרד מגזילות וחבלות 1. לר' אבהו המשנה איירי רק במומחין, וקאמר דדיני ממונות הם גזילות וחבלות אבל הודאות והלואות בדיינים הדיוטות כדי שלא תנעל דלת בפני לווין, וקשיא אמאי איצטריך לכתוב שלשה שלשה תרי זימני. 2. לרבא אמרינן דיני ממונות בשלשה הדיוטות וגזילות וחבלות בשלשה מומחין. 3. לר' אחא דיני ממונות כשרים אפילו באחד, ובעינן תלתא משום גזירת יושבי קרנות, וס"ל כשמואל דשנים שדנו דיניהם דין.

שאלות לחזרה ושינון

א. ישנם שלשה סוגי ב"ד: שלשה, כ"ג וע"א. היכן צריכים שלשה דיינים (23)
ב. היכן צריכים עשרים ושלשה דיינים (5)
ג. היכן צריכים סנהדרי גדולה (8) והמחלוקת כמה דיינים היו בה.
ד. דיני סנהדרין קטנה (4)
ה. לכאורה זוהי כפילות עם גזילות וחבלות בשלשה, ומתרצינן האם זו בבא בפני עצמה, ומה הרבותא בשלשה (3)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com