אאא

דף ג

א. קשיא דנזק היינו חבלות, ומתרצינן 1. אגב חצי נזק, ותני ממונא ותני קנסא, וקשיא למ"ד פלגא נזקא ממונא. 2. חצי נזק נכתב אגב תשלומי כפל וד' וה' שמשלם אחרת מהקרן.

ב. המקור דבעינן שלשה דיינים, לר' יאשיה שנאמר אלקים ג' פעמים, ולר' יונתן חד אלקים לגופיה ודיין נוסף אתי כדי שלא יהיה ב"ד שקול. והשמועות לר' יאשיה 1. יכול לסבור דאין דורשין תחילות, ויליף מדנקט ונקרב אל האלקים ולא אל השופט. 2. סובר כר"י דסנהדרין היתה שבעים, ומוסיף על ר"י בכך שסובר דבכל ב"ד א"צ שיהא נוטה. 3. את הפסוק לנטות מוקים בדיני נפשות ולא בממונות. 4. אף הוא סובר דפוסקים את הדין על פי הרוב, דיליף לה בק"ו מדיני נפשות.

ג. דיני ממונות לרבי בחמשה ולרבנן בשלשה, ומחלוקתם 1. לרבי בעינן גמר דין בשלשה, ודחי א"כ יצטרכו בסנהדרין גדולה קמ"א דיינים. 2. קרא ירשיעון, לרבי יש אם למקרא והוי תרי ונאמר פעמים אלקים הוו ארבעה, ולרבנן יש אם למסורת שנאמר ירשיעון והוו תרי. ולכו"ע מוסיפים עוד אחד בכדי שיהא נוטה, וכן נשאר למסקנא. 3. בעינן למימר דלכו"ע יש אם למקרא, ומחלוקתם האם ירשיעון קאי על אלקים קמא, או דאתי בפ"ע ומוסיף עוד שני דיינים, ונדחה כדלקמן.

שאלות לחזרה ושינון

א. אמאי איצטריך לכתוב גם חבלות וגם נזק (2)

ב. מחלוקת ר' יאשיה ור' יונתן מהיכא ידעינן שצריך שלשה דיינים, והשמועות לר' יאשיה דיליף מזה שנאמר

ג. מחלוקת רבי ורבנן בכמה דנים דיני ממונות, ובמאי פליגי (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com