אאא

דף ד

א.  התנאים שנחלקו האם יש אם למקרא, וכיצד בעינן למדחי דלכו"ע יש אם למקרא 1. רבי דבעי חמשה דיינים לדיני ממונות שנאמר ירשיעון, ודחי דפליגי אהיכא קאי הפסוק ירשיעון אלקים. 2. ר"י בן רועץ לגבי ימי טומאה של יולדת נקיבה דאינם שבעִים, להו"א מזב שנקיבה כפלים מזכר, ולמסקנא דיש אם למקרא, ודחי דרבנן לא פליגי עליה. 3. ב"ש קאמרי דבחטאת שתי מתנות לעיכובא דקרינן קרנות ג' פעמים, ולב"ה רק מתנה אחת לעיכובא דקרינן קרנת, ודחי דב"ה ממעטי ג' מתנות שאינם לעיכובא מזה שנאמר ג' פעמים וכפר. 4. ר"ש דקאמר דפנות סוכה שלש כהלכתן ורביעית טפח דקרינן בסוכות ורבנן סברי שנים כהלכתן דכתיב בסכת, ודחי דפליגי האם סככה בעיא קרא. 5. ר"ע מטמא רביעית דם הבאה משני מתים שנאמר נפשות מת ולרבנן כתיב נפשת, ודחי דפליגי האם נפשות היינו תרתי או נפשות דעלמא.

ב. השמועות האם לכו"ע יש אם למקרא או דדבר זה שנוי במחלוקת, ומהלך הסוגיא 1. לר' יוחנן הוי מחלוקת, דמייתי חמשה תנאים הסוברים דיש אם למקרא. 2. מקשינן דע"כ לכו"ע יש אם למקרא, דהכי ידעינן שהכוונה בחָלב אמו ולא בחֵלב, ומיישבינן את כל חמשת התנאים דאף לחולקים עליהם יש אם למקרא. 3. קשיא דנחלקו מהיכן ילפינן דיש בתפילין ארבעה בתים, דלפי רי"ש יש אם למסורת שנאמר לטטפת ולר"ע ממשמעותא. אלא המחלוקת אי יש אם למקרא היא רק היכא שהמקרא שונה מהמסורת באותיות יתירות, משא"כ קרא דחָלב שתלוי רק בניקוד בהא ליכא פלוגתא. 4. מקשינן דנחלקו בחיוב ראיה בסומא מאחת מעיניו בדרשת קרא יֵראה יִראה אף שהאותיות שוות, אלא למסקנא בכל גווני שייכא פלוגתא האם יש אם למקרא, וידעינן לבשר בחָלב ולא בחֵלב מדנקט קרא לשון בישול.

שאלות לחזרה ושינון

א. מחלוקות התנאים התלויות בכך האם יש אם למקרא, וכיצד בעינן למידחי דלכו"ע יש אם למקרא (5)

ב. מהלך הסוגיא האם יש אם למקרא אתי ככו"ע או שנתון במחלוקת, וכיצד ידעינן דבשר בחָלב ולא בחֵלב (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com