אאא

דף ז

א.    דרשות קרא פוטר מים ראשית מדון 1. לרשב"מ דמותר לעשות פשרה רק לפני שיודע להיכן הדין נוטה. 2. תחילת דינו של אדם על ד"ת. 3. תיגרה דומה לצינור שאחרי שהתרחב שוב אינו נסתם, או לדפי גשר שבתחילה מתנענעים ולבסוף נקבעים. 4. מי ששומע את חרפתו ושותק, ניצל ממאה רעות.

ב.    המקורות מהפסוקים לדבריו של ההוא דקאמר ואזיל 1. השומע חרפתו ושותק ניצל ממאה רעות, שנאמר פוטר מים ראשית מדון, מאה דיני. 2. גנב אף שבתחילה ניצל סופו להתפס, ועל ארבעה לא אשיבנו. 3. איש שלום ניצל משבע בורות, שבע יפול צדיק וקם ורשע באחת יפול. 4. היוצא מב"ד אף שלקחו את גלימתו יזמר, על מקומו יבא בשלום. 5. אשה עצילה המלאכה שעשתה נפסדת, בעצלתים ימך המקרה. 6. מי שסמכתי עליו קם ועמד לנגדי, גם איש שלומי וכו'. 7. כשאהבתינו היתה עזה היה לנו מקום על רוחב הסייף, מהארון והכפורת שהיו עשרה טפחים, ולבסוף נאמר אי זה בית אשר תבנו לי.

ג.     השמועות בדיינים 1. דיין שדן דין אמת משרה שכינה בישראל, ואם לאו מסלק את השכינה. 2. דיין שנוטל ממון שלא כדין, ה' נוטל ממנו את נפשו. 3. על הדיין לראות כאילו חרב בין ירכותיו וגהנום פתוחה מתחתיו. 4. צריך שיהא הדבר ברור לדיין כמו בוקר, או כאחותו שאסורה עליו. 5. עשרה היושבים בדין קולר תלוי בצואר כולם, ואפילו על התלמידים. 6. על הדיין להיות דומה למלך שלא צריך כלום, ולא לכהן המחזר בבית הגרנות. 7. המעמיד דיין שאינו הגון ליד ת"ח, כאילו נוטע אשירה אצל המזבח. 8. ילפינן מסמיכות לא תעלה במעלות עם ואלה המשפטים, שצריך להיות מתונים בדין. 9. וכן ילפינן מהא שלא יפסע הדיין על ראשי עם קודש. 10. אשר תשים, אלו כלי הדיינים: מקל רצועה שופר וסנדל.

שאלות לחזרה ושינון

א. פוטר מים ראשית מדון (4)

ב. המקורות מהפסוקים לדברי ההוא דהוה קאמר ואזיל (7)

ג. השמועות במעלות וחובות הדיינים (10).

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com