אאא

דף י'

א.    מכות בכמה, ומנין 1. לחכמים בשלשה, שנאמר ושפטום ועוד אחד לב"ד נוטה, וקראי והצדיקו והרשיעו איצטריך למלקות בעדים זוממין אף דהוי לאו שאין בו מעשה. 2. לרי"ש בכ"ג, ויליף ממיתה בגז"ש רשע, או דמלקות הם במקום מיתה ורק בעינן שישאר בחיים.

ב.    מהו עיבור החדש בשלשה 1. תני קידוש החדש. 2. קידוש החודש דווקא כשחל ביום ל' שהוא יום עיבור, וכראב"צ דאין מקדשין חדש שלא נראה בזמנו. 3. מקדשים רק כשחל ביום ל"א, דהוי אחר העיבור. 4. בחישוב של העיבור, ונקט הכי אגב עיבור שנה, וכראב"ש דאין מקדשים חדשים כלל אלא רק שנים.

ג.     עיבור השנה לרשב"ג בשלשה חמשה ושבעה, והוי כנגד 1. התיבות שבפסוקי ברכת כהנים. 2. טכסיס מלכות: שומרי הסף, מרואי פני המלך, ורואי פני המלך.

שאלות לחזרה ושינון

א. מחלוקת ת"ק ור' ישמעאל מכות בכמה, ומנין (2)

ב. מהו עיבור החודש בשלשה (4) וכיצד מסתדר לפי ארבעת השיטות בזמן עשיית קידוש החדש.

ג. מחלוקת ת"ק ורשב"ג עיבור השנה בכמה, וכנגד מי הוו לפי רשב"ג (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com