דרעי ומנדלבליט
דרעי ומנדלבליט (צילום: יעקב כהן ויונתן זינדל, פלאש 90)

על רקע הטענות באשר להתערבות חריגה ומוגזמת של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה דינה זילבר, והטענות נגד הוועדה שהוקמה בנושא בכל הקשור להפרדה בין גברים לנשים במגזר החרדי, פונה כעת (רביעי) יו"ר ש"ס השר אריה דרעי במכתב ליועמ"ש אביחי מנדלבליט בבקשה לבטל את המלצותיה.

דרעי חותר לכך שהוועדה שהוקמה על ידי היועץ המשפטי לממשלה הקודם, יהודה וינשטיין, בתקופת ממשלת לפיד-בנט - תבוטל, ותוקם ועדה חדשה שתכלול נציגים מכלל הציבור, כולל המגזר החרדי. 

בפתח מכתבו, שהגיע לידי "כיכר השבת", כותב דרעי ליועמ"ש: "לאחרונה שבו והובאו לידיעתי, לרבות על ידי גורמי משרד המשפטים, טענות בכל הנוגע לפעולה לכאורה של משרדי הממשלה והרשויות המקומיות, בניגוד להמלצות דו"ח הצוות המשרדי לבחינת תופעת הדרת נשים".

"הנני סבור, כי בכל הכבוד", כותב דרעי, "נקודת האיזון שעליה הצביע הצוות האמור - ויתכן שמתוך חוסר הבנה של הדברים ומשמעותם - אינה יכולה לעמוד. ולא עוד, אלא שדווקא יישום ההמלצות כפי שהן, יש בו כדי להביא לתוצאה שאינה מאוזנת ומידתית ולפגיעה מהותית בזכויות המיעוט".

הדרת נשים? קהל חרדי ממתין מחוץ למתחם הקפות שניות, לאחר שהמשטרה אסרה על קיומן (יאיר שרקי)

דרעי זועם על העובדה שהוועדה דנה בעיקר על הציבור החרדי, אך אף נציג חרדי לא נכלל בה: "למותר לציין כי הרכב הוועדה המשרדית של משרד המשפטים, לא כלל ולו נציג אחד אשר יהיה רלבנטי לאוכלוסייה החרדית או המוסלמית - אוכלוסיות אשר הועדה המליצה המלצות, אשר הינן בעלות השלכה מהותית על יכולתן להמשיך ולחיות על פי דרך מסורתן ואמונתן ולשמור על זכויותיהן".

"מושכלות יסוד", כותב שר הפנים ליועמ"ש, "הינם כי קהילות שונות, ובהן הקהילה החרדית, מאופיינות בשונות תרבותית ודתית מובהקת, ביחס לאוכלוסייה הכללית בישראל. מציאות זו יש לראותה באופן החורג מגדרי אמונה דתית, במסגרת וכחלק מההקשר החברתי הליברלי הרואה ערך בהכרה רב תרבותית ובהגנה על ייחודן התרבותי והמגזרי של הקהילות השונות".

דרעי חוזר ומתייחס לעובדה שאף נציג חרדי לא חבר בוועדה: "כמו כן, לא אחסוך מלהביע תמיהתי הכיצד צוות נכבד אשר מונה ביום י בטבת תשע"ב על ידי כב' היועמ"ש לממשלה (דאז) מר יהודה ויינשטין לא השכיל לכלול בתוכו ולו נציג אחד אשר יהיה מקרב האוכלוסיות הנדונות. הכרה ברב תרבותיות שאינה מן השפה ולחוץ הייתה מחייבת צירוף, ולו נציג אחד, המשתייך לאוכלוסייה אשר דנים אודותיה".

מכתבו של דרעי (סריקה)
מכתבו של דרעי (סריקה)

דרעי מעלה את התמיהה מדוע הוועדה לא דנה גם בנושא הדרת נשים במגזר הערבי: "נראה כי נפקד לחלוטין מהדו"ח, העיסוק בשאלות דומות שבהן ההתנגשות הינה בין ערכים דתיים של בני דתות אחרות לבין ערכים ליברליים, וכי ביחס לאוכלוסייה זו נראה כי הנרטיב היה שהסמכות המוקנית לעדות הלא יהודיות מבטאת פלורליזם ורב תרבותיות. לא כך התייחס הדו"ח למיעוט היהודי החרדי במדינת ישראל, ולראיה - ענייני הדרת נשים באוכלוסייה הערבית בישראל כלל לא נדונו בדו"ח זה".

יו"ר ש"ס מציג את העובדה כי הוועדה קמה בימי ממשלת לפיד, אז הציבור החרדי הודר מהממשלה: "לא ניתן להשתחרר מהתחושה כי חרף מינוי הצוות, שהורכב אך ורק ממשפטנים וללא נציגות ציבורית כלל ואף לא מהמגזר החרדי, בימי כהונת הממשלה ה-32... היתכנות אימוץ ההמלצות על ידי כב' היועמ"ש לממשלה (דאז) בזמן כהונת הממשלה ה-33 הינם לא במנותק מן העובדה כי ממשלה זו הדירה מגזר זה מחברות בתהליכי קבלת ההחלטות, ואף יתכן כי גם על רקע זה התקבלה ההחלטה. דבר אשר מביא לידי מסקנה כי אין לפנינו אלא תפיסה אידיאולוגית המוגשת במסווה של ערכים משפטיים".

דרעי מדבר גם על ההלכה היהודית: "דומה כי הועדה לא נתנה דעתה באיזון שנעשה על ידה, כי אין המדובר בטעמים הנובעים מהעדפה חברתית גרידא, כי אם מטעמים היורדים לשורש המחויבות הדתית וההלכתית של אדם החרד לדבר ה' ולפוסקי ההלכה המסורים מדורי דורות. שכן אלו דברי הרמב"ם בהלכות יום טוב פרק ו הלכה כא: 'חייבין בית דין להעמיד שוטרים ברגלים שיהיו מסבבין ומחפשים בגנות ובפרדסים ועל הנהרות כדי שלא יתקבצו לאכול ולשתות שם אנשים ונשים ויבואו לידי עבירה, וכן יזהירו בדבר זה לכל העם כדי שלא יתערבו אנשים ונשים בבתיהם לשמחה... שמא יבואו לידי עבירה'".

 "וכן כתב בספר קיצור שולחן ערוך סימן קמט סעיף א: 'צריכים ליזהר שלא יאכלו אנשים ונשים בחדר אחד, שאם אוכלים אנשים ונשים בחדר אחד, אין אומרים שהשמחה במעונו כי אין שמחה כשיצר הרע שולט"'.

לדבריו: "חופש הדת שהינו ערך חוקתי שאין חולק עליו במדינתנו, מאפשר לכל אזרח לבחור בדתו, להאמין בה, לנקוט את כל הפעולות שאמונתו מחייבת, להימנע מכל הפעולות שאמונתו אוסרת, והכל כדי להגשים הלכה למעשה את אמונתו. זכויותיו של המיעוט האמור לשמירה על אמונתו ודתו, ובאופן שיאפשר לו לממש את זכויותיו כאזרח שווה זכויות במדינת ישראל, לרבות בכל הנוגע להפרדה במקרים מסוימים בין גברים ונשים, אינן בבחינת ערך חברתי גרידא כפי שנאמר על ידי הועדה, אלא הינן חלק בלתי נפרד ויסודי מאמונתו הדתית".

מכתבו של דרעי (סריקה)
מכתבו של דרעי (סריקה)

 דרעי מעלה טענה כי בפועל הציבור החרדי מודר מכל האירועים הרשמיים בישראל: "כל אירועי התרבות המתקיימים ללא הפרדה בכל רחבי מדינת ישראל, מדירים בפועל את כל האוכלוסייה החרדית מקרבם. אירועים אלו בעלי עלות כלכלית אדירה, שחלק הארי ממנה נעשה על חשבון הקופה הציבורית. חרף זאת, הציבור החרדי - מתוך דתו, אמונתו ואורח חייו - נאלץ להדיר את רגליו מאירועים אלו לחלוטין".

לקראת סיום מכתבו חוזר דרעי להמצלצות הוועדה ולהשלכותיה: "המלצת הועדה וקביעת איסור גורף על קיום אירועי תרבות – שאינם עונים על ההגדרה הצרה של אירוע דתי על הסייגים שנקבעו לגביו בהמלצות הועדה – סופן שנמצאו אוסרות, לכאורה, על קיום אירועי תרבות בהפרדה המיועדים לציבור החרדי".

"תוצאה זו פוגעת קשות ובאופן שאינו מידתי וראוי, בזכויות המיעוט החרדי ליטול חלק באופן שווה באירועי תרבות המממונים מקופת הציבור, כאשר מנגד, למותר לציין כי אין באמור בכדי לגרוע מחובתו לשאת באופן שוויוני בתשלום המיסים הנדרשים למימון הקופה הציבורית". 

בסיום מכתבו מבקש דרעי לעצור את יישום הדו"ח ולהקים וועדה ציבורית חדשה שתכלול את נציגי המגזר החרדי: "הנני סבור, כי מן הראוי והמתחייב לשוב ולשבת סביב שולחן עגול ורחב ולבחון את שאלת אימוץ מלוא מסקנות הדו"ח, וטרם המשך ההליכים ליישום ואכיפת המלצות הועדה יש להקדים ולקיים דיון נוסף בסוגיות מהותיות אלו שהועלו בהמלצות הצוות, דיון אשר נדרש שיעשה במסגרת וועדה ציבורית שתכלול מכלול בעלי מקצוע ונציגי ציבור למגזרים השונים, ותוך מתן אפשרות לציבור הרחב על כלל מרכיביו להישמע בפני הוועדה".