אאא

דף יא

א.    דיני עיבור השנה 1. לר"מ בשלשה ולרשב"ג בשלשה חמשה ושבעה. 2. מעברין דווקא במזומנין לזה. 3. רק אם רצה הנשיא, ואפילו למפרע. 4. פליגי אם מוסיפין יום בדווקא, או זימנין כ"ט וזימנין ל'. 5. עיבור מפני בישול התבואה והפירות, לפי שנים מתוך שלשה ארצות, והם יהודה גליל ועבר הירדן. 6. מקום העיבור ביהודה, ואם עיברו בגליל פליגי אם חל. 7. מעברין שנה וכן מקדשים חודש דווקא ביום ולא בלילה, שנאמר בכסה ליום חגינו משפט לאלוקי יעקב. 8. לא מעברין בשני רעבון, מאלישע שאחר העומר בכרו רק שעורים ובמקום המהיר לבשל. 9. התחלת זמן ההודעה על העיבור הוא אחר ר"ה, אבל החישוב מותר מקודם. 10. אין מעברין שלש שנים זו אחר זו, ור"ע רק חישב מראש וב"ד קבעו כל שנה בזמנה. 11. אין מעברין את שנת השמיטה. 12. במוצאי שביעית פליגי אי מעברין, ותלוי במחלוקת האם שרי להביא ירק מחו"ל או דאסור משום חשש גושיהן. 13. פליגי האם מעברין מפני הטומאה או לא, והאם חל בדיעבד. 14. בשלושים של אדר אין מעברין את השנה וכן לא מקדשים החודש, ואם קדשו פליגי האם חל, וליכא חשש שיזלזלו בחמץ כיון שיודעים שתלוי בחשבון. 15. מעברין על תקופה שחסירה, ופליגי כמה ימים צריך שתחסר, וכדלקמן.

ב.    מעשי החזקת הכלל כולו כחוטא אף מי שלא חטא 1. רבי חייא שיצא מפני שהיה ריח שום אצל רבי, ויליף מר"מ. 2. ר"מ נתן גט לאשה שאמרה שאחד מתלמידים קדש אותה בביאה. 3. שמואל הקטן, שאמר שנכנס שלא ברשות לעיבור השנה בכדי ללמוד. 4. שכניה בן יחיאל, שאמר אנחנו מעלנו ונושב נשים נכריות. 5. ה' אמר ליהושע חטא ישראל בזמן שחטא רק עכן. 6. ה' אמר למשה עד אנה מאנתם, על לקיטת המן בשבת.

 שאלות לחזרה ושינון

א. דיני עיבור השנה עם מי, ובאיזה זמן ומקום (15)

ב. היכן מצינו כניסת כל הכלל עם החוטא (6)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com