סנהדרין יב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף יב

א.  על מי אמרו הי חסיד הי עניו ומדוע 1. על הלל הזקן, שבת קול אמרה עליו שאחד ראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו זכאי לכך. 2. וכן שמואל הקטן, שאף התנבא בשעת מיתתו. 3. על ר"י בן בבא בקשו לומר, אלא שנטרפה השעה.

ב.  על אילו סימנים מעברין את השנה 1. דרכים שהשתבשו. 2. וכן גשרים. 3. תנורי פסחים שנימוקו. 4. גלויות ישראל שנעקרו ממקומם ולא הגיעו. 5. אביב, בשול התבואה. 6. וכן פירות האילן. 7. התקופה כדלקמן, ובעינן שנים מתוך שלשה אלו, ובעי אי לרשב"ג מעברין על התקופה לבדה.

ג.   על אילו סימנים מעברין את השנה 1. שלג. 2. צינה. 3. גלויות ישראל שטרם יצאו. 4. גדיים שטרם גדלו. 5. וכן טלאים. 6. וכן גוזלות, אבל אלו נעשין סעד ומצטרפין לסימן אחד לעבר.

ד.   מה היתה טעות חזקיהו המלך בדיני עיבור השנה שבגללה אכלו את הפסח שלא ככתוב 1. לר"י עיבר מפני הטומאה, דס"ל טומאה הותרה בציבור. 2. לר"ש טומאה דחויה בציבור, והטעות שעיבר בשלושים של אדר ואסור הואיל וראוי לקבעו ניסן. 3. לר"ש בן יהודה טעה שהשיא את ישראל לעשות פסח שני, שהיו ישראל מעט יותר ממחצה טמאים בתחילה סבר נשים בראשון חובה וצירפן לרובא טהורים ונדחו לפסח שני, ובסוף סבר דהוו רשות ורוב טמאים אינם נדחים לפסח שני.  

שאלות לחזרה ושינון

א. על מי אמרו הי חסיד הי עניו ומדוע (3)

ב. על אילו סימנים מעברין את השנה ודיניהם (7)

ג. על אילו סימנים אין לעבר את השנה (6)

ד. טעות חזקיהו המלך שבגללה אכלו את הפסח שלא ככתוב (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com