אאא

דף יג

א.  על איזה חסרון של התקופה החדשה מעברין את השנה, ומאי קסברי 1. לת"ק רובו של חודש, והינו ט"ז יום. 2. לר"י עשרים יום, דס"ל יום תקופה גומר ויחול מקצת חג בתקופה חדשה. ומזה הסתירה לברייתא דקאמרה לר"י ט"ז יום והכא קאמר עשרים יום, וכן מהא דס"ל לר"י יום תקופה גומר ולא מתחיל. 3. לר' יוסי כ"א יום דס"ל יום תקופה מתחיל, ואם תקופת טבת נמשכת עד ט"ז ניסן מעברין, כדי שתקופת תשרי תחול במקצת החג. 4. לר"ש אף בסוכות בעינן כוליה חג בתקופה חדשה, ופליג על ת"ק אי יום תקופה מתחיל או גומר, ולא מסיימי. 5. לאחרים מעברים אף אם מיעוט החדש בתקופה חדשה, וכדלקמן.

ב.  מקשינן מ"ט דאחרים דמעברין אף היכא שרק י"ד יום אינם בתקופה החדשה 1. יום תקופה גומר וכוליה חג בעינן, וקשיא האיכא. 2. אחרים קאי על תקופת ניסן, ובעי שתתחיל התקופה בתוך חציו הראשון של החודש שאז עדין הלבנה מתחדשת, וקשיא נעבריה לאדר ויתאחר ביום. 3. מנה מלמעלה למטה, וקאמר דאם חסר עד מיעוטה ולא עד בכלל ותפול התקופה בט"ז מעברין, דלא מהני אף עיבור אדר. 4. איירי בתשרי דא"א לעבר לאלול, ובעי שהיו"ט יהא ג"כ בתקופה חדשה, וסבר דחג האסיף היינו חג שבא בזמן האסיף אף שא"א לאסוף בו.

ג.   סמיכת זקנים על פר העלם דבר של צבור, לר"י חמשה ולר"ש שלשה. ודרשות הפוסקים 1. שלשה, שנאמר זקני והיינו שנים, ומוסיפין עוד אחד לב"ד נוטה. 2. ר"י מוסיף שנים, שנאמר וסמכו. 3. ידעינן דעל ראש הפר היינו עליו ממש ולא בסמוך, לר"ש שנא' וסמכו, ולר"י בגז"ש ראש מעולה. 

שאלות לחזרה ושינון

א. מחלוקת התנאים כמה ימים צריך שתכנס התקופה הישנה בכדי שיהא צורך לעבר את השנה, מאי קסברי (5) והברייתא שנדחתה.

ב. לאחרים מעברין על ארבעה עשר יום, מאי קאמר ומ"ט (4).

ג. מחלוקת ר"י ורבי שמעון סמיכת זקנים בכמה, והדרשות מנין (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com