אאא

דף טז

א.  מנלן דבעינן סנהדרין גדולה למקרים שבמשנה 1. נביא שקר, בגז"ש דבר מהמראת זקן ממרא על סנהדרין. 2. כהן גדול, שנאמר כל הדבר הגדול והיינו דבריו של גדול שהרי דבר קשה כבר אמור. וממונו של כה"ג בשלשה, ובעי במיתת שורו אי מדמינן למיתת בעליו בע"א. 3. ההוצאה למלחמת הרשות, להו"א מיהושע שנאמר ולפני אלעזר יעמוד וכל העדה, ודחי דלמא קאי שסנהדרין ישאלו. ולמסקנא מדוד שנאמר ואחרי אחיתופל בניהו ואביתר ושר צבא, והם יועץ סנהדרין אורים ותומים שאח"כ יצאו למלחמה. 4. הוספה על ירושלים ועל העזרות, שנא' במשכן ככל אשר אני מראה אותך וכן תעשו לדורות. וכלים עבודתן מחנכתן, שהתמעטו מזה שנאמר אותם. 5. העמדת סנהדראות לשבטים, כמו משה שהיה כנגד ע"א. 6. עשיית עיר הנדחת, שנאמר ביחיד והוצאת את האיש ההוא לב"ד שבשעריך, משא"כ עיר שלימה שיש להוציאם אל ב"ד הגדול.

ב.  דיני עיר הנדחת ומנין 1. אין עושין בספר, שנאמר מקרבך או כדי שהגוים לא יחריבו את א"י. 2. אין עושין שלש שנאמר אחת, אבל עושין שתים שנאמר עריך. 3. פליגי אי עושין שלש בשני ב"ד, או שכלל לא עושין משום קרחה. 4. פליגי אי עושין שלש כשאינם במקום אחד, או דכלל לא עושים.

שאלות לחזרה ושינון

א. מנין שנצרך סנהדרין גדולה בדינים שהובאו במשנה (6)

ב. דיני עיר הנדחת ומנין (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com