אאא

דף יט

א.  תקנות רבי יוסי 1. החזיר את המנהג ליושנו, שיהיו אבלים עומדין וכל העם עוברים, וסיבת השינוי היתה מכיון שבשל כך היו משפחות שהתגרו זו בזו. 2. אשה שמהלכת בשוק, יהא בנה לפניה. 3. נשים ידברו בבית הכסא, כדי שלא יכשלו באיסור ייחוד.

ב.  הפסוקים גבי מירב ומיכל 1. נשי אדוניך שניתנו לדוד, לר"י שמעינן דמלך מותר לישא אלמנת המלך, ולחכמים קאי על מירב ומיכל. 2. מקשינן כיצד דוד נשא שתי אחיות, ופליגי אי דוד נשא את מיכל אחר מות מירב, או שהיו לו במירב קידושי טעות שקידש אותה במלוה של הריגת גלית. 3. קרא תנה את אשתי מיכל, לריב"ק קאמר דוד לשאול דאמנם מירב אינה אשתי אבל מיכל אשתי, ולר' יוסי אתי להיקש ולומר שנישואי מירב לעדריאל היו בעבירה כמו נישואי מיכל לפלטי. 5. חמשת בני מיכל אשר ילדה לעדריאל, לר"י לומר שהיו נישואיו בעבירה, ולריב"ק ללמד שהמגדל יתום בביתו כאילו ילדו. 6. נקרא פלטיאל, ע"ש שנפלט מהעבירה, בכך שנעץ חרב.

ג.   המקורות שהילד נקרא ע"ש מגדלו 1. ילדי מירב שנקראו על שם מיכל, וכדלעיל. 2. יולד בן לנעמי. 3. משה נקרא בן בתיה. 4. גאלת בני יעקב ויוסף סלה, היות ויוסף כלכל. 5. בני אהרן נקראו תולדות משה, כיון שלמדם תורה. 6. יעקב בכך שהיה אבי השבטים, פדה את אברהם מצער גידול בנים.

ד.   המעלות זה למעלה מזה: יוסף באשת איש ואינה במטה, בועז לילה אחד, ופלטי בן ליש שנים רבות, והפסוקים 1. ואת עלית על כולנה. 2. יראת ה' היא תתהלל, וקאי על פלטי או על דורו של חזקיה, או תלמידי ר"י בר אילעאי.

שאלות לחזרה ושינון

א. אלו תקנות תיקן רבי יוסי בציפורי, ומדוע (3)

ב. הפסוקים לגבי מירב ומיכל, והמחלוקת (6)

ג. המקורות המובאים מהפסוקים שהילד נקרא על שם מגדלו (6)

ד. מעלות ההתגברות על היצר הרע ובתורה, זה למעלה מזה (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com