אאא

דף כ

א.  הפסוקים לגבי מות אבנר 1. דוד המלך הלך אחר מטת אבנר, ונחלקו אם יש מכאן ראיה שהמלך יוצא ללוות, או שהיה כדי לפייס את העם ונתפייסו. 2. בתחילה רצו להכרות את דוד ולבסוף באו להברותו. 3. פליגי אם אבנר נענש על כך שלא מיחה בשאול על עוון נוב, או על ששיהה מלכות בית דוד אבל מיחה בשאול. 4. בקרא הכמות נבל ימות אבנר, פליגי האם הצדיק עליו את הדין, או תמה מדוע נהרג אבנר הצדיק.

ב.  מהו דרגש 1. ערסא דגדא למזל, ומקשינן שאין לו קרביטין. 2. ערסא דצלא, מטת עור עם רצועות. 3. ההבדל בין מטה לדרגש: שסירוגה של מטה על גבה, וקשיא אמאי צריכה שיפה. 4. בשניהם הסירוג מתוכו, אלא שהנקבים בדרגש בלולאות ובמטה בארוכותיה.

ג.   אילו מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, ובאיזה סדר 1. להעמיד להם מלך, שנאמר כי יד על כס יה מלחמה לה' בעמלק. 2. להכרית זרעו של עמלק. 3. לבנות את ביהמ"ק, שנאמר והניח לכם מכל אויבכם והיה המקום.

ד.   שלבי מלכות שלמה 1. בתחילה מלך אף על העליונים, שנאמר שישב על כסא ה'. 2. רק על הארץ, שנאמר תפסח ועזה. 3. על ישראל. 4. ירושלים. 5. מטתו. 6. מקלו, וי"א גונדו, טליתו. 7. פליגי אם לאחר מכן חזר למלכותו או לא.

שאלות לחזרה ושינון

א. הפסוקים לגבי מות אבנר, והמחלוקת (4)

ב. מהו דרגש, ומה ההבדל בין דרגש למיטה (4)

ג. אילו מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, ולפי איזה סדר ומנין (3)

ד. שלבי ירידת מלכות שלמה (7)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com