אאא

דף כא

א.  לא ירבה לו נשים 1. לת"ק שמונה עשרה מותרות, ויליף מדוד שהיו לו ששה נשים והנביא אמר שיוסיף לו כהנה וכהנה, עוד שש ושש. 2. לרבינא שריא כ"ד, דכהנה שש וכהנה י"ב. 3. י"א דשרי מ"ח, ודריש כהנה שש, ו' י"ב, כהנה כ"ד. 4. לר"י מרבה נשים ובלבד שלא יסירו את לבו, ואף דבעלמא ר"י לא דריש טעמא דקרא, הכא הטעם מפורש בכתוב. 5. לר"ש אסור אפילו אחת שמסירה את לבו אסורה, ואף דבעלמא דריש טעמא דקרא, הכא דפירש ולא יסור לבבו ש"מ דאפילו כאביגיל אסור להרבות.

ב.  סוגית שלמה המלך 1. היו לסוסיו ארבעים אלף אצטבלאות ובכל אחד ארבעת אלפי אורוות, או איפכא. 2. קודם שנשא את בת פרעה היה הכסף בירושלים כאבנים, ולאחר מכן הכסף לא נחשב אף למאומה. 3. כשנשא שלמה את בת פרעה, נעץ גבריאל קנה בים והעלה שרטון ועליו נבנה כרך גדול שברומי. 4. טעמי תורה לא נתגלו, שהרי נתגלה טעם שתי מקראות של איסור נשים וסוסים למלך, ונכשל בהם גדול העולם.

ג.   המחלוקת בענין שינוי כתב ספר התורה ומנין 1. למר זוטרא בתחילה נתנה התורה בכתב עברי ולשון הקודש, וחזרה ונתנה בימי עזרא בכתב אשורית ולשון ארמי. ישראל ביררו כתב אשורית ולשון דמבזה הקדש והניחו לכותים כתב ליבנואה ולשון ארמי, שנאמר כתב הנשתוון ש"מ שהשתנה. 2. לרבי התורה נתנה בכתב אשורי, וכשחטאו נהפך לרועץ, וכשחזרו בתשובה חזר להם שנאמר מגיד משנה אשיב לך. 3. לרשב"א הכתב לא נשתנה כלל, שנאמר ווי העמודים.

שאלות לחזרה ושינון

א. כמה נשים מותר למלך לשאת, ומנין (5)

ב. סוגית שלמה המלך ועבירותיו על מצוות המלך (4)

ג. המחלוקת בענין שינוי כתב ספר התורה, ומנין ילפא כל שיטה (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com