אאא

בירושלים נערכה שמחת האירוסין לבנו של הגאון רבי דוד מילר מראשי ישיבת פוניבז'. בקריאת התנאים כיבד הגר''ד מילר את דודו הגדול רבי משה אלישיב בנו הגדול של מרן הגרי''ש אלישיב זצ''ל [הגר''ד מילר הוא חתן של הגאון רבי אלחנן ברלין חתנו של מרן הגרי''ש אלישיב זצ''ל].

אלא שבשעה היעודה נכנס להשתתף בשמחה נשיא ישיבת פוניבז' הגאון רבי אליעזר כהנמן. כשראה הגר''מ אלישיב את הגר''א כהנמן הוא הודיע כי לא יקרא את התנאים אלא הגר''א כהנמן יקראם.

הגר''א כהנמן סירב וכיבד שוב את הגר''מ אלישיב, אך הגר''מ אלישיב הפתיע את הנוכחים במקום וסיפר כי כשהחתן הזה נולד, הגיע אבי הבן הגר''ד מילר לאביו מרן הגרי"ש זצ''ל וביקש לכבדו בסנדקאות. הגרי"ש זצ''ל שאל את נכדו הגר''ד, "כבר כיבדת את נשיא הישיבה הג''ר אברהם כהנמן?", הגר''ד מילר שהופתע מהשאלה השיב בשלילה, ומרן הרב אלישיב זצ''ל פסק לו: "מחובתך לכבדו בסנדקאות, הוא נשיא הישיבה בה הינך מכהן בקודש, ומחובת הכרת הטוב אני אוסר עליך לכבד אף אדם בסנדקאות מלבדו".

ואכן הגר''א כהנמן זצ''ל עלה במרומי גילו לירושלים לשמש סנדק בברית, והגרי"ש זצ''ל כובד באמירת הברכות.

"כעת", הוסיף הגר''מ אלישיב בחיוך, "באירוסי חתן זה היתכן שאעבור על פסק אבי ואתכבד בקריאת התנאים? מחובת הכרת הטוב, חובה היא על הגר''ד לכבד אך ורק את נשיא הישיבה, בנו של הסנדק וממשיך דרכו בנשיאות הישיבה, ולא אף אדם אחר בקריאת התנאים".