אאא

דף כד

א.    סוגית א"י ובבל 1. ת"ח שבא"י מחבבין זה את זה, דמצינו שר"ל תמה על ר"מ ואמר כדי ליישבו פה קדוש יאמר דבר זה, וכן גבי רבי ורי"ש ברבי יוסי גבי הטמנת צונן. 2. מקל נועם אלו ת"ח שבא"י שמנעימין, ומקל חובלים אלו ת"ח שבבבל שמחבלין. 3. יצהר אלו ת"ח שבא"י שנוחין, וזיתים אלו ת"ח שבבבל שמרורין. 4. לבנות לה בית בארץ שנער, זו חנופה וגסות הרוח שירדו לבבל, ומשם השתרבבה לעילם, שהיא עניה שחסירה הרבצת תורה. 5. נקראת בבל משום שבלולה במקרא במשנה ובתלמוד. 6. במחשכים הושיבני, זה תלמודה של בבל.

ב.    בנאמן עלי אביך דלר"מ חוזר ולחכמים לא, איזו לשון אמר 1. לשמואל פליגי במחול לך אבל באתן לך לכו"ע יכול לחזור. 2. לר' יוחנן פליגי באתן לך, ומסתפקינן האם במחול לך לכו"ע לא יכול לחזור או דה"נ פליגי. 3. לרבא פליגי בין באמר אתן לך ובין במחול לך, וסיפא דלר"מ חוזר בו מחיוב שבועה לא איירי שמשביעו ואומר שיפטור אותו דהוי כמחילה, אלא שאומר שישבע לו ואז ישלם דהוי כאתן לך. וצריכי למימר תולה בדעת אחרים דאיכא פחות גמירות דעת, וכן תולה בדעת עצמו.

ג.     הזמן שיכול לחזור בו מהסכמתו שאביו ידון אותם 1. לר"ל לפני גמר דין פליגי, ואחר גמר דין לכו"ע לא יכול לחזור בו. 2. לרבי יוחנן לאחר גמר דין מחלוקת, וקודם גמר דין פשטינן לכו"ע יכול לחזור בו. 3. לפני גמר דין וקנו מידו א"א לחזור.

שאלות לחזרה ושינון

א. סוגית תורת ארץ ישראל ובבל (6)

ב. במה נחלקו ר"מ ורבנן אי יכול לחזור, והמקרים באיזו לשון אמר (3)

ג. דיני הזמן שבא לחזור בו (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com